Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΥποχρεώσεις Μελετητών για τον ορισμό Συντονιστών για τα θέματα ασφάλειας και υγείας (Συντονιστών Μελέτης και Συντονιστών Εκτέλεσης)
Oι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμοί του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015)

Υποχρεώσεις Μελετητών για τον ορισμό Συντονιστών
για τα θέματα ασφάλειας και υγείας (Συντονιστών Μελέτης και Συντονιστών Εκτέλεσης)

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έχει διαπιστώσει ότι ορίζονται Συντονιστές για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης των έργων (συντονιστές μελέτης) πρόσωπα τα οποία δεν πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των πιο πάνω Κανονισμών.

2. Η πιο πάνω παράβαση αποτελεί ποινικό αδίκημα σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας για τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία η οποία προνοεί ποινές για χρηματικό ποσό μέχρι ογδόντα χιλιάδες ευρώ πρόστιμο ή φυλάκιση μέχρι τέσσερα χρόνια ή και για τις δύο αυτές ποινές μαζί.

3. Επιπρόσθετα της υποχρέωσης του μελετητή ολόκληρου του έργου να ορίσει συντονιστή μελέτης, οι μελετητές έχουν μεταξύ άλλων και τις ακόλουθες υποχρεώσεις σε σχέση με τον ορισμό του συντονιστή μελέτης και του Συντονιστή για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας κατά την εκτέλεση του έργου (συντονιστή εκτέλεσης), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των πιο πάνω Κανονισμών:
    • Στις περιπτώσεις όπου ο συντονιστής μελέτης ορίζεται από τον κύριο του έργου (ιδιοκτήτη), ο μελετητής ολόκληρου του έργου έχει υποχρέωση να συμβουλεύει τον κύριο του έργου για τον ορισμό του συντονιστή μελέτης.
    • Ο μελετητής ολόκληρου του έργου και, εάν δεν υπάρχει, ο μελετητής και ο επιβλέποντας έχει υποχρέωση να συμβουλεύει τον κύριο του έργου ή τον εργολάβο ολοκλήρου του έργου τον για τον ορισμό του συντονιστή εκτέλεσης. Επίσης, ο μελετητής ενημερώνει τον κύριο του έργου σχετικά με τις υποχρεώσεις που επιβάλλουν οι διατάξεις των εν θέματι Κανονισμών.
    • Ο ορισμός του συντονιστή μελέτης και συντονιστή εκτέλεσης καθώς και η ανάθεση των καθηκόντων τους πρέπει να γίνεται με γραπτή συμφωνία.
    • Σε περίπτωση που η κατάρτιση του σχεδίου ασφάλειας και υγείας ή/και φακέλου ασφάλειας και υγείας ή / και τα άλλα καθήκοντα του συντονιστή μελέτης ανατίθενται σε άλλα πρόσωπα, εκτός των μελετητών, αυτά πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα προσόντα του συντονιστή μελέτης και να πληρούν τις απαιτήσεις του Νόμου και των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2002, για τα πρόσωπα που διεξάγουν δραστηριότητες προστασίας και πρόληψης των κινδύνων και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε άλλους εργοδότες ή σε άλλα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα.

4. Στο Παράρτημα 1 περιγράφονται τα απαιτούμενα προσόντα του συντονιστή μελέτης και συντονιστή εκτέλεσης.

5. Τα Παραρτήματα 2 και 3 αποτελούν, αντίστοιχα, δείγματα εντύπων για την γραπτή συμφωνία ορισμού του συντονιστή μελέτης και του συντονιστή εκτέλεσης και τα οποία πρέπει να αποστέλλονται μαζί με την εκ των προτέρων γνωστοποίηση εργοταξίου σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των πιο πάνω Κανονισμών.

6. Στο Παράρτημα 4 περιγράφονται οι βασικές υποχρεώσεις των μελετητών.

7. Αναμένεται όπως όλοι οι μελετητές ή/και ως μελετητές ολόκληρου του έργου ή/και οι επιβλέποντες που εμπλέκονται στην υλοποίηση κατασκευαστικών έργων, συμμορφώνονται με τις σχετικές πρόνοιες της νομοθεσίας. Σε αντίθετη περίπτωση το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας είναι υποχρεωμένο να λαμβάνει μέτρα εναντίων όσων παραβαίνουν τις πρόνοιες της σχετικής νομοθεσίας.


Ιανουάριος 2018

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Αρχείο Word Parartima_1.doc (33,15 Kb)
Αρχείο Word Parartima_2.doc (73,43 Kb)
Αρχείο Word Parartima_3.doc (92,3 Kb)
Αρχείο Word Parartima_4.doc (71,39 Kb)