Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑνακοίνωση - Οδηγός Ορθής Επιλογής και Χρήσης Φορητών Κλιμάκων (ΚΜΚ 03)
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ανακοινώνει ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Οδηγός για την Ορθή Επιλογή και Χρήση Φορητών Κλιμάκων.

Ο Οδηγός αυτός ετοιμάστηκε από την Ομάδα Εργασίας MACHEX, της Επιτροπής Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας (SLIC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και περιλαμβάνει Διάγραμμα (Παράρτημα A), Κατάλογο Ελέγχου (Παράρτημα B) και Παραδείγματα Καλής Πρακτικής (Παράρτημα Γ) για την ασφαλή χρήση των φορητών κλιμάκων, καθώς και για τη σωστή επιλογή του εν λόγω εξοπλισμού.

Αυτός ο Οδηγός αποτελεί πρόσθετο βοήθημα Καλής Πρακτικής των ισχυόντων διατάξεων της νομοθεσίας για τις εργασίες σε ύψος κατά τη χρήση φορητών κλιμάκων και ειδικά των προνοιών του περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για την εκτέλεση Εργασιών σε Ύψος) Διατάγματος του 2012 (Κ.Δ.Π. 131/2012).

Οι εργασίες σε ύψος αποτελούν δραστηριότητες πολύ υψηλού κινδύνου και η πτώση από ύψος αποτελεί συχνή αιτία σοβαρών και θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων. Οι κλίμακες αποτελούν τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται πολύ συχνά για την εκτέλεση προσωρινών εργασιών σε ύψος.

Η ανάγκη για τη μείωση των ατυχημάτων, τα οποία προκαλούνται από την πτώση από ύψος είναι υψίστης σημασίας τόσο για οικονομικούς όσο και για ανθρωπιστικούς λόγους. Επισημαίνεται ότι η διασφάλιση της ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων αποτελεί νομική υποχρέωση και κοινωνική ευθύνη του κάθε εργοδότη ή αυτοεργοδοτούμενου προσώπου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά την περίοδο 2011 έως 2020, ποσοστό 13,6% των ατυχημάτων που γνωστοποιήθηκαν και προκάλεσαν απουσία από την εργασία των εργαζομένων για περισσότερες από 3 ημέρες σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες είχαν ως αιτία ατυχήματος την πτώση από ύψος. Ειδικά στον τομέα των κατασκευών, η πτώση από ύψος ήταν η αιτία του 28,2% του συνόλου των ατυχημάτων και περισσότερο από του 50% του συνόλου των θανατηφόρων ατυχημάτων.

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλ. 22405612 / 22405623 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mkouyiali@dli.mlsi.gov.cy.


ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ