Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας
Λογότυπο ΥΚΑ

Νομοθεσίες Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών  Στις 10 Φεβρουαρίου 2020, έχει τεθεί σε ισχύ «ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμος 10(Ι) του 2020, ο οποίος ψηφίστηκε στα πλαίσια για την εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2016/2341 που προνοεί για τις Δραστηριότητες και την Εποπτεία των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών.

  Σύμφωνα με το άρθρο 94 του Ν 10(Ι)2020, «οι περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Νόμοι του 2012 ως 2018», καταργούνται......
 • Απόφαση Εφόρου ΙΕΣΠ – ΚΔΠ_176_2024 – Μεταφορές ωφελημάτων από Ταμείο Προνοίας στο Ειδικό Ταμείο
 • Απόφαση Εφόρου ΙΕΣΠ – ΚΔΠ_176_2024 – Μεταφορές ωφελημάτων από Ταμείο Προνοίας στο Ειδικό Ταμείο - Ενημερωτικό Σημείωμα
 • Εγκύκλιος 1 του 2020 - Επιπτώσεις Covid-19
 • Εγκύκλιος 1 του 2021 - Μεταφορές Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων
 • Εγκύκλιος 2 του 2020 - Αναστολή Υποχρέωσης Καταβολής Δόσεων & Τόκων
 • Εγκύκλιος 3 του 2020 - Νέος υπό ισχύ Νόμος 10(Ι) του 2020
 • Ευρωπαϊκή Οδηγία - IORP II Οδηγία Ελληνικά
 • Ευρωπαϊκή Οδηγία - IORP II Directive English
 • ΚΔΠ 204 2014 - Οι περί των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών Κανονισμοί του 2014
 • Νόμος 10(Ι)2020 - Ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών
 • Νόμος 68(I)2019 - Ο περί της Απόκτησης και της Διατήρησης Δικαιωμάτων Συμπληρωματικής Συνταξιοδότησης
 • Νόμος Τροποποιητικός 49(I)2024 - Ο περί της Ίδρυσης, των Δραστηριοτήτων και της Εποπτείας των ΙΕΣΠ (Τροποποιητικός) Νόμος 2024
 • Οδηγία 1 του 2010 ΚΔΠ_22_2010 - Εντιμότητα, Προσόντα & Εμπειρία των Μελών της ΔΕ
 • Οδηγία 1 του 2010 ΚΔΠ_22_2010 - Συχνά Υποβαλλόμενες Ερωτήσεις (FAQs)
 • Οδηγία 1 του 2020 ΚΔΠ_241_2020 - Αναστολή Υποχρέωσης για Καταβολή Δόσεων και Τόκων
 • Οδηγία 1 του 2021 ΚΔΠ_325_2021 - Διαδικασία Μεταφοράς Συνταξ. Δικαιωμάτων σε Ταμείο Προνοίας
 • Οδηγία 1 του 2023 ΚΔΠ_14_2023 που τροποποιεί την ΚΔΠ 325 του 2021
 • Οδηγία 2 του 2010 ΚΔΠ_23_2010 - Επενδυτικό Πλαίσιο Συνετής Διαχείρισης των Ταμείων
 • Οδηγία 2 του 2020 ΚΔΠ_565_2020 - Σύγκληση και Συνεδριάσεις των ΔΕ και Γενικών Συνελεύσεων
 • Οδηγία 2 του 2021 ΚΔΠ_326_2021 - Διαδικασία Μεταφοράς Συνταξ. Δικαιωμάτων σε Σχέδια Ασφαλιστικών Επιχ.
 • Οδηγία 2 του 2023 ΚΔΠ_15_2023 που τροποποιεί την ΚΔΠ 326 του 2021 • ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

  Εικόνα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

  Εικόνα Κέντρο Επικοινωνίας 1450

  Εικόνα banner

  Εικόνα ΕΡΓΑΝΗ

  Εικόνα ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

  Εικόνα Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

  Εικόνα Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

  Εικόνα Ασφαλές Διαδίκτυο

  Εικόνα Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

  Εικόνα Your Europe

  Εικόνα Ενημερωτικοί Οδηγοί

  Εικόνα Στατιστικά Στοιχεία

  Εικόνα Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

  Εικόνα Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

  Εικόνα The Cyprus Social Insurance Scheme

  Εικόνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

  Εικόνα Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

  Εικόνα Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

  Εικόνα e-procurment