Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας
Λογότυπο ΥΚΑ

Επιδόματα


Οδηγίες και έντυπα προς εργοδότες αναφορικά με την Ολική
Αναστολή Εργασιών Χειμερινής περιόδου 2021 – 2022
Κάθε εργοδότης ο οποίος εμπίπτει στο Μνημόνιο Συμφωνίας των Κοινωνικών Εταίρων και που θα κάνει χρήση του Σχέδιου Προσωρινής Αναστολής Εργασιών για την περίοδο Νοεμβρίου 2021 - Μαρτίου 2022 θα πρέπει:

1. Να συμπληρώνει ηλεκτρονικά την Κατάσταση Προσωρινές Αναστολές Εργασιών (ΥΚΑ Μερική 2021/2022, ΥΚΑ Ολική 2021/2022) σε μορφή excel η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα των Υπηρεσιών μας, κάτω από την επικεφαλίδα «έντυπα αιτήσεων». Να τις αποστέλλει ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ub_anastoles@sid.mlsi.gov.cy

2. Η πιο πάνω κατάσταση θα πρέπει παράλληλα να εκτυπώνεται και να παραδίδεται άμεσα σε έντυπη μορφή στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνοδευόμενη από το Έντυπο «Αναστολή Εργασιών Χειμερινής Περιόδου Ξενοδοχειακής Μονάδας - Εργοδότη προς Υπάλληλο» ή/και «Αναστολή Εργασιών Χειμερινής Περιόδου στην Τουριστική/Επισιτιστική Βιομηχανία – Εργοδότη προς Υπάλληλο» ανάλογα, συμπληρωμένο δεόντως για κάθε εργαζόμενο και υπογραμμένο από αυτούς. Η κατάσταση αυτή, καθώς και τα υπογεγραμμένα έντυπα που αφορούν τον κάθε υπάλληλο θα χρησιμοποιηθούν από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να πραγματοποιηθεί η πρώτη εγγραφή τους για επίδομα ανεργίας χωρίς τη φυσική τους παρουσία.

3. Η δεύτερη και συνεχόμενες υπογραφές θα γίνονται με τη φυσική παρουσία του αιτητή, ο οποίος θα κληθεί με ηλεκτρονικό μήνυμα από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνσή του να παρουσιαστεί μεταξύ δύο (2) και τεσσάρων (4) εβδομάδων από την πρώτη εγγραφή του και θα καλείται με τον ίδιο τρόπο, σε ημερομηνία και ώρα που θα ορίζονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για τις επόμενες υπογραφές του.

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για καταβολή επιδόματος ανεργίας στους εργοδοτούμενους, είναι στην κατάσταση excel να αναγράφεται η ηλεκτρονική διεύθυνση του κάθε εργαζόμενου του οποίου οι εργασίες αναστέλλονται προσωρινά. Σε αντίθετη περίπτωση ΔΕΝ θα είναι δυνατό να επικοινωνήσουμε μαζί του για την ενημέρωση του για την ημερομηνία ανανέωσης της υπογραφής του και έτσι ΔΕΝ θα μπορεί να του καταβληθεί το επίδομα ανεργίας.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
26 Οκτωβρίου 2021


Σχετικά Αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Excel ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΥΚΑ ΟΛΙΚΗ 2021-2022.xlsx (Μέγεθος Αρχείου: 17,6Kb)