Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας
Λογότυπο ΥΚΑ

Ανακοινώσεις


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Hλεκτρονική αίτηση Επιδόματος Ανεργίας - Επεξήγηση Διαδικασίας


Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνουν ότι από τις 19/9/2022 θα ισχύσει ηλεκτρονική αίτηση επιδόματος ανεργίας και έτσι οι άνεργοι θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους διαδικτυακά μέσω της Κυβερνητικής Πύλης www.gov.cy
Λόγω της πανδημίας οι διαδικασίες εγγραφής στο Μητρώο Ανέργων του Τμήματος Εργασίας (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) και στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων είχαν απλοποιηθεί με παλαιότερη ανακοίνωση, στις 16/3/2020, με σκοπό την αποφυγή της φυσικής παρουσίας των αιτητών και στις δύο Υπηρεσίες και της εξάπλωσης του κορωνοϊού.
Με την χαλάρωση των μέτρων αποφασίστηκε ότι οι διαδικασίες θα διαφοροποιηθούν, αλλά δεν θα επανέλθουν στην προ κορωνοϊού εποχή και οι αιτητές δεν θα επισκέπτονται σε τακτική βάση τα γραφεία των δύο Υπηρεσιών, εκτός και εάν προσκληθούν να το πράξουν.
Η νέα διαδικασία, αναμένεται ότι θα επισπεύσει τόσο τη συλλογή απαραίτητων πληροφοριών και εγγράφων, όσο και την εξέταση των αιτήσεων επιδόματος ανεργίας.
Τονίζεται ότι ταυτόχρονα με την εγγραφή των ανέργων στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης του Τμήματος Εργασίας, για αναζήτηση εργασίας, ο ασφαλισμένος θα πρέπει να συμπληρώνει και να υποβάλλει διαδικτυακά αίτηση για τη χορήγηση επιδόματος ανεργίας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης του Τμήματος Εργασίας και οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι ανεξάρτητες υπηρεσίες και εξυπηρετούν διαφορετικούς σκοπούς.

Σκοπός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης είναι η εξεύρεση εργασίας και η επαγγελματική κατάρτιση των πολιτών. Στα Μητρώα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης είναι δυνατό να εγγραφεί κάποιος εάν είναι άνεργος για εξεύρεση εργασίας ή αν δεν είναι άνεργος για εξεύρεση καλύτερης εργασίας από εκείνη στην οποία απασχολείται.

Σκοπός των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι να καταβάλουν στον ασφαλισμένο μισθωτό, επίδομα ανεργίας νοουμένου ότι ικανοποιεί τις σχετικές ασφαλιστικές προϋποθέσεις και είναι άνεργος, ικανός και διαθέσιμος για εργασία.

Για να αποδεικνύει ότι είναι διαθέσιμος για εργασία, ο άνεργος θα πρέπει ταυτόχρονα με την αίτησή του στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων να διατηρεί και ενεργή εγγραφή στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, σε όλη την περίοδο ανεργίας του, και να ανανεώνει κανονικά την εγγραφή του, σύμφωνα με τις οδηγίες.

Για την υποβολή της αίτησης για επίδομα ανεργίας, όπως και για άλλες αιτήσεις για παροχές από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι ασφαλισμένοι προτρέπονται να προχωρήσουν
άμεσα στη δημιουργία προφίλ στην υπηρεσία CY Login, μέσω του συνδέσμου https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/register και να ταυτοποιηθούν.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Επεξήγηση διαδικασίας για υποβολή αίτησης μετά από Τερματισμό Απασχόλησης.

Απαιτείται να :

* Υποβάλετε διαδικτυακά αίτηση με τα προσωπικά σας στοιχεία και την επιστολή απόλυσης σας στη Δημοσιά Υπηρεσία Απασχόλησης (ΓΡ. Εργασίας) στο πιο κάτω σύνδεσμο:


https://www.pescps.dl.mlsi.gov.cy/CPSWeb/f001w.jsp

Παρακαλώ βρείτε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Τμήματος Εργασίας για όλες τις πόλεις στο πιο κάτω σύνδεσμο:
https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/page0f_en/page0f_en?OpenDocument

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εργασίας στα τηλεφωνά:

Παρακαλώ βρείτε τα τηλέφωνα του Τμήματος Εργασίας στο πιο κάτω σύνδεσμο:


https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/page0f_en/page0f_en?OpenDocument

* Υποβάλετε διαδικτυακά αίτηση για Επίδομα Ανεργίας στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω της κυβερνητικής πύλης
www.gov.cy

* Διευκρινίζεται ότι όλες οι ανανεώσεις από παλαιούς και νέους αιτητές Επιδόματος Ανεργίας θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται μόνο διαδικτυακά και μέσω της Δημοσίας Υπηρεσίας Απασχόλησης από όπου οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων θα αντλούν την πληροφόρηση χωρίς οποιαδήποτε άλλη ενέργεια από τον αιτητή εκτός και εάν αυτός κληθεί από την Υπηρεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων για παρουσίαση και υπογραφή.

* Για την υποβολή της αίτησης σας για Επίδομα Ανεργίας απαραίτητη είναι η δημιουργία προφίλ στην υπηρεσία
CY LOGIN μέσω του συνδέσμου:

https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/register

και να τακτοποιηθείτε.
Πρέπει ταυτόχρονα με την αίτηση στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων να διατηρείτε ενεργή την εγγραφή σας στην Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης
καθόλη τη περίοδο ανεργίας σας και να ανανεώνετε κανονικά την εγγραφή σας σύμφωνα με τις οδηγίες της ΔΥΑ. Σε αντίθετη περίπτωση πιθανόν να μην σας καταβληθεί το Επίδομα Ανεργίας.

* Σε περίπτωση επανεγγραφής σας στο Γραφείο Εργασίας τότε, εάν εξακολουθείτε να επιθυμείτε Επίδομα Ανεργίας χρειάζεται να αιτηθείτε ξανά στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων μέσω της κυβερνητικής πύλης www.gov.cy


To apply for registered to unemployment benefit you have to:

* Τo submit your application with your personal information and the notice of termination through the link below:


https://www.pescps.dl.mlsi.gov.cy/CPSWeb/f001w.jsp

Please find the District Labour Offices emails on link below:


https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/page0f_en/page0f_en?OpenDocument

Also, for more information contact at your district labour office


Please find the district labour offices telephones on link below:

https://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dl/dl.nsf/page0f_en/page0f_en?OpenDocument

* Submit the application for unemployment benefit το the social insurance services online at
www.gov.cy

*
It is emphasized that all renewals by existing and new unemployment benefit applicants will only be done online through the public employment service from where the social insurance services will draw the information without any other action needed by the applicant, unless he/she is called by the social insurance services to visit in person and renew his/her signature.

* To submit your application for unemployment benefit to the social insurance services it is necessary to create a profile in
CY LOGIN through the link below:

https://cge.cyprus.gov.cy/cyloginregistration/register

Also, at the same time you have to keep your registration active in the Public Employment Services of the department of labour, throughout your entire the unemployment period and renew according the instructions of the Public Employment Services to avoid losing your right to payment.

* If you
re-register with the public employment services then, if you still want unemployment benefit, you will have to apply again with a new application, to the social insurance services, through the government portal www.gov.cyΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Εικόνα Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες

Εικόνα banner

Εικόνα ΕΡΓΑΝΗ

Εικόνα ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εικόνα Ρύθμιση Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών

Εικόνα ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Εικόνα Έφορος Ιδρυμάτων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών

Εικόνα Ασφαλές Διαδίκτυο

Εικόνα Κυβερνητική Πύλη Διαδικτύου

Εικόνα Your Europe

Εικόνα Ενημερωτικοί Οδηγοί

Εικόνα Στατιστικά Στοιχεία

Εικόνα Συντονισμός Συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας στην Ε.Ε.

Εικόνα Διαδικτυακή Υπηρεσία του Κέντρου Παραγωγικότητας ''Ενημέρωσε με''

Εικόνα The Cyprus Social Insurance Scheme

Εικόνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΙΜ

Εικόνα Σύστημα πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά Internal Market Information System (IMI)

Εικόνα Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών για την κοινωνική ασφάλιση (EESSI)

Εικόνα EESSI - Διεπαφή δημόσιας πρόσβασης

Εικόνα e-procurment