Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας
Λογότυπο ΥΚΑ

Επιδόματα


Επίδομα Γονικής ΆδειαςΗ νομοθεσία για καταβολή επιδόματος πατρότητας τίθεται σε ισχύ από 16η Δεκέμβριου 2022.

Δικαιούχοι επιδόματος γονικής άδειας είναι μισθωτοί ασφαλισμένοι γονείς που βρίσκονται σε γονική άδεια, για κάθε τέκνο μέχρι 8 χρόνων, πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις, και
· έχουν απασχοληθεί για περίοδο δώδεκα (12) μηνών εντός της περιόδου των εικοσιτεσσάρων(24) μηνών πριν από την ημερομηνία έναρξης της περιόδου για την οποία υποβάλλουν αίτηση για επίδομα γονικής άδειας
· έχουν συμπληρώσει έξι (6) μήνες συνεχή απασχόληση στον ίδιο εργοδότη και
· δε λαμβάνουν πλήρεις απολαβές από τον εργοδότη τους.

Το επίδομα γονικής άδειας καταβάλλεται για γονική άδεια που λήφθηκε μεταξύ του χρονικού διαστήματος που μεσολαβεί από τη λήξη της περιόδου κατά την οποία λαμβάνει επίδομα μητρότητας ή επίδομα πατρότητας ανάλογα μέχρι και τη συμπλήρωση του όγδοου(8ου) έτους ηλικίας του κάθε παιδιού.

Το επίδομα γονικής άδειας καταβάλλεται για συνολική περίοδο έξη (6) εβδομάδων μέχρι 01/08/2024 και οκτώ(8) εβδομάδων από 02/08/2024 στον κάθε γονέα για κάθε παιδί.

Σε περίπτωση παιδιού με αναπηρία, η διάρκεια καταβολής του επιδόματος γονικής άδειας επεκτείνεται κατά:
· Τέσσερις (4) εβδομάδες νοουμένου ότι το παιδί έχει πιστοποιηθεί από το Σύστημα Αξιολόγησης Αναπηρίας του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία, ως άτομο με σοβαρή αναπηρία ή με μέτρια νοητική αναπηρία.
· Έξι (6) εβδομάδες νοουμένου ότι το παιδί έχει πιστοποιηθεί από το Σύστημα Αξιολόγησης Αναπηρίας του Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρία, ως άτομο με ολική αναπηρία.

Στην περίπτωση παιδιού με αναπηρία, το επίδομα καταβάλλεται μέχρι το δέκατο όγδοο(18ο) έτος ηλικίας του.

Το επίδομα γονικής άδειας δύναται να καταβάλλεται σε δικαιούχους με ελάχιστη περίοδο μίας(1) μέρας και μέγιστη περίοδο ως ακολούθως:
· από την έναρξη ισχύος του Νόμου μέχρι 31/12/2023 τρεις(3) εβδομάδες το χρόνο
· από 01/01/2024 – 31/12/2024 τέσσερις(4) εβδομάδες το χρόνο
· από 01/01/2025 πέντε(5) εβδομάδες το χρόνο

Στην περίπτωση που δεν θεμελιώνετε δικαίωμα σε επίδομα γονικής άδειας θα εξετάζεται το δικαίωμα σας σε εξομοιούμενη ασφάλιση.


Σχετικά Αρχεία:
Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat ΥΚΑ 1-025 ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΞΟΜΟΙΟΥΜΕΝΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ .pdf (Μέγεθος Αρχείου: 256,6Kb)