Νομικό Πλαίσιο για Απόσπαση Εργαζομένων - Ο περί της Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο της Παροχής Υπηρεσιών και για συναφή θέματα Νόμος του 2017, εφαρμόζεται στις επιχειρήσεις οι οποίες είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος και οι οποίες, στο πλαίσιο διεθνικής παροχής υπηρεσιών, προβαίνουν σε απόσπαση εργαζομένων στην Κυπριακή Δημοκρατία

Οι περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμου του 2002 έως 2007 - Εναρμονιστική νομοθεσία για ρύθμιση του χρόνου απασχόλησης των εργαζομένων

Νομοθεσία και Διάταγμα που ορίζουν τα επαγγέλματα που καλύπτοντα και το ύψος του Κατωτάτου Ορίου Μισθών για αυτά:

α) Ο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών Νόμος (Κεφ. 183)
β) Το περί Κατωτάτων Μισθών Διάταγμα του 2022
γ) Το περί Κατωτάτων Μισθών Διάταγμα του 2023 (Ξενοδοχεία)

Οι περί Προστασίας των Μισθών Νόμοι του 2007 έως 2022 - Νομοθεσία που ρυθμίζει κάθε χρηµατική αντιµισθία που προκύπτει από απασχόληση εργοδοτούµενου και κάθε κέρδος από τέτοια απασχόληση που είναι δεκτικό χρηµατικής αποτίµησης

Ο περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμος του 1967 - Νόμος που ρυθμίζει τις πρόνοιες του τερματισμού της σχέσης εργοδότησηςInformation services surveyΤελευταία Ενημέρωση στις: 26/09/2023 09:37:57 AM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα