Το ζήτημα της ισομισθίας μεταξύ εργαζόμενων ανδρών και γυναικών, ρυθμίζεται μέσα από τη σχετική εναρμονιστική νομοθεσία. Η αρχή της ισότητας των αμοιβών μεταξύ εργαζομένων ανδρών και γυναικών, σημαίνει την απουσία κάθε διακρίσεως λόγω φύλου, είτε άμεσης είτε έμμεσης, όσον αφορά την αμοιβή για ίδια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας. Το θέμα της ίσης αμοιβής αφορά άνδρες και γυναίκες εργαζόμενους οι οποίοι ασκούν ίδια ή ίσης αξίας εργασία υπό οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης ( ορισμένου – αορίστου χρόνου, μερική – πλήρης απασχόληση).

Information services surveyΤελευταία Ενημέρωση στις: 14/12/2020 02:23:46 PM

Πίσω στην προηγούμενη σελίδα