Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι ολικές απολαβές εργοδοτούμενου, δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να είναι χαμηλότερες από το μισθό που καθορίζει το περί Κατώτατων Μισθών Διάταγμα για το συγκεκριμένο επάγγελμα, ανεξαρτήτως αν σε αυτές περιλαμβάνεται προμήθεια ή όχι. Δηλαδή, κανένας μηνιαίος μισθός υπαλλήλου, του οποίου το επάγγελμα καλύπτεται από το περί Κατώτατων Μισθών Διάταγμα, δεν πρέπει να είναι πιο κάτω από τον κατώτατο μισθό.