ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Πρώτες Βοήθειες


Συχνά οι εργαζόμενοι τραυματίζονται ή ασθενούν στους χώρους εργασίας λόγω έκθεσης τους σε διάφορους παράγοντες που απειλούν την υγεία ή και την σωματική τους ακεραιότητα. Η παροχή κατάλληλων πρώτων βοηθειών σε πρόσωπο που μπορεί τραυματιστεί ή να ασθενήσει στον χώρο εργασίας αποτελεί ένα σύνολο ενεργειών που αποσκοπούν στο να μπορέσει το πρόσωπο αυτό να επιζήσει χωρίς σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία ή την αρτιμέλεια του. Σκοπός των πρώτων βοηθειών είναι η διατήρηση της ζωής, η ελαχιστοποίηση των συνεπειών τραυματισμού ή ασθένειας και η επίσπευση της ανάρρωσης σε πρόσωπα που τραυματίζονται ή ασθενούν σε χώρους εργασίας μέχρις ότου τους παρασχεθεί πλήρης ιατρική βοήθεια. Επίσης σκοπός των πρώτων βοηθειών είναι και η φροντίδα μικροτραυματισμών που δεν χρήζουν ιατρικής βοήθειας.

Τα θέματα πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας ρυθμίζονται από τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Πρώτες Βοήθειες) Κανονισμούς του 2009.

Σύμφωνα με τους πιο πάνω Κανονισμούς κάθε εργοδότης πρέπει να διασφαλίζει ότι διαθέτει επαρκή αριθμό πρώτων βοηθών στους χώρους εργασίας που ελέγχει ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του. Για το σκοπό αυτό ο εργοδότης λαμβάνει υπόψη του την γραπτή εκτίμηση του κινδύνου και άλλους παράγοντες όπως π.χ. το μέγεθος του υποστατικού, ή της επιχείρησης του, ή της εγκατάστασης του, τις ξεχωριστές κτιριακές εγκαταστάσεις, τον αριθμό και τη διασπορά των εργοδοτουμένων του, την απόσταση από τα τμήματα επειγόντων περιστατικών, τη διεξαγωγή εργασιών σε βάρδιες και την εκτέλεση εργασιών σε απομονωμένες περιοχές ή μακριά από τα υποστατικά ή τις εγκαταστάσεις του.

Στις πρόνοιες των Κανονισμών γίνεται αναφορά στα ελάχιστα απαιτούμενα υλικά του κιβωτίου πρώτων βοηθειών το οποίο πρέπει να υπάρχει σε όλους τους χώρους εργασίας, ιδιαίτερα όταν αυτό απαιτείται από τις συνθήκες εργασίας. Ο εξοπλισμός του κιβωτίου πρώτων βοηθειών περιλαμβάνει μη φαρμακευτικό εξοπλισμό, δηλαδή γενικές οδηγίες παροχής πρώτων βοηθειών, κολλητικά επιθέματα διαφόρων μεγεθών κατάλληλα για το είδος της εργασίας, οφθαλμικά επιθέματα, τριγωνικούς επιδέσμους, επιθέματα πληγών διαφόρων μεγεθών, υγρά αντισηπτικά μαντηλάκια μιας χρήσης, ζεύγος γαντιών μιας χρήσης, παραμάνες ασφαλείας και άλλα υλικά. Τα κιβώτια πρώτων βοηθειών πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους εύκολα προσβάσιμους από όλους τους εργαζόμενους και να φέρουν την κατάλληλη σήμανση.

Οι πιο πάνω Κανονισμοί επιβάλλουν όπως οι πρώτοι βοηθοί εκπαιδευτούν στην παροχή πρώτων βοηθειών στην εργασία και κατέχουν ισχύον πιστοποιητικό από εγκεκριμένο Παροχέα πρώτων βοηθειών. Η εκπαίδευση στην παροχή πρώτων βοηθειών στην εργασία περιλαμβάνει 2 Προγράμματα Κατάρτισης, το 18ώρο πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία» και το 6ώρο πρόγραμμα «Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία - Επείγοντα Περιστατικά». Ο εργοδότης λαμβάνοντας υπόψη τους παράγοντες που έχουν αναφερθεί πιο πάνω καθορίζει σε ποιο από τα πιο πάνω προγράμματα θα εκπαιδευτεί ο κάθε πρώτος βοηθός του.

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που παρέχουν προγράμματα κατάρτισης στις πρώτες βοήθειες στην εργασία, πρέπει σύμφωνα με τις πρόνοιες των πιο πάνω Κανονισμών, να τύχουν της έγκρισης του Αρχιεπιθεωρητή ως Εγκεκριμένοι Παροχείς. Για να τύχουν τις έγκρισης του Αρχιεπιθεωρητή ως Εγκεκριμένοι Παροχείς, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα Ελάχιστα Απαιτούμενα Κριτήρια και να παρέχουν τέτοια προγράμματα εκπαίδευσης που να συνάδουν με τις Προδιαγραφές Προγραμμάτων Κατάρτισης στις Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία που καθορίστηκαν. Κάθε ενδιαφερόμενο Πρόσωπο που επιθυμεί να εγκριθεί από τον Αρχιεπιθεωρητή ως Παροχέας προγραμμάτων κατάρτισης στις πρώτες βοήθειες στην εργασία, πρέπει να υποβάλει στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας σχετική Αίτηση η οποία να συνοδεύεται με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν τα προσόντα του. Για σκοπούς πληροφόρησης των ενδιαφερόμενων εργοδοτών και αυτοεργοδοτουμένων προσώπων που επιθυμούν να εξασφαλίσουν τις υπηρεσίες τέτοιου Εγκεκριμένου Παροχέα, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τηρεί σχετικό Μητρώο.

Σύμφωνα με το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Καθορισμός Τελών) Διάταγμα του 2021 (Κ.Δ.Π. 466/2021) που δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 19.11.2021, καταβάλλονται τέλη για τους Παροχείς Προγραμμάτων Κατάρτισης στις Πρώτες Βοήθειες στην Εργασία. Από την 1.1.2022 για την Έγκριση νέου Παροχέα καταβάλλεται τέλος €700 και για την ανανέωση υφιστάμενου Παροχέα τέλος €295. Η καταβολή τελών αποτελεί προϋπόθεση για εξέταση ή επαναξιολόγηση της αίτησης Παροχέα, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα αυτής και πρέπει να συνοδεύεται με την συμπλήρωση του εντύπου για καταβολή τέλους. Το συμπληρωμένο έντυπο και το καθορισμένο τέλος μπορεί να αποσταλούν ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 1304 Λευκωσία ή να παραδοθούν στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος (οδός Απελλή 12, Άγιοι Ομολογητές, 1080 Λευκωσία – έναντι Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών). Η σχετική τραπεζική επιταγή για το ποσό του καθορισμένου τέλους πρέπει να εκδοθεί στο όνομα «Διευθυντή Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας». Για την πληρωμή, το Λογιστήριο του Τμήματος εκδίδει ή/και αποστέλλει σχετική απόδειξη είσπραξης.

ΔΗΛΩΣΗ ΠΕΡΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ
Στο πλαίσιο εφαρμογής των Οδηγιών 2005/36/ΕΚ και 2006/123/ΕΚ και της εναρμονιστικής νομοθεσίας (Νόμος 31(Ι)/2008 και Νόμος 76(Ι)/2010), αντίστοιχα, το Τμήμα, για σκοπούς απλοποίησης των διαδικασιών και της διοικητικής συνεργασίας που απαιτείται για την εξέταση αίτησης εγγραφής μέλους, μπορεί, μέσω του συστήματος ΙΜΙ, να ζητήσει και να πάρει πληροφορίες που αφορούν τον αιτητή από την Αρμόδια Αρχή άλλου κράτους μέλους, στην οποία ο αιτητής έχει δηλώσει ότι είναι εγγεγραμμένο μέλος.Οι Συντονιστές του Συστήματος ΙΜΙ ενδέχεται επίσης να ενεργήσουν ως Αρμόδιες Αρχές και ως τέτοιες μπορούν να στείλουν ή να λάβουν αιτήματα πληροφόρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του ΙΜΙ μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://ec.europa.eu/imi-net ή να συνδεθείτε μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού http://www.mcit.gov.cy


No documents found

_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2014 - 2024
Κυπριακή Δημοκρατία - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΚυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

File Attachment Icon
Mitroo_October_2023.pdf