ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία


Στις 3 Ιουλίου 2014 πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο κτήριο του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την υπογραφή της νέας Στρατηγικής της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία, η οποία καλύπτει την περίοδο 2013 – 2020.

Η πιο πάνω Στρατηγική υπογράφηκε από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και από εκπροσώπους των Οργανισμών που συμμετέχουν στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας.

Η Στρατηγική αυτή αποτελεί συνέχεια της Στρατηγικής της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2007 – 2012, η οποία είχε σχεδιαστεί με βάση την αντίστοιχη Κοινοτική Στρατηγική 2007 – 2012, και καθορίζει τις κατευθύνσεις και τις προτεραιότητες που τίθενται για τη συνεχή και σταθερή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας.

Για την ετοιμασία της νέας Στρατηγικής 2013 – 2020 λήφθηκαν υπόψη οι απόψεις των Κοινωνικών Εταίρων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης της Στρατηγικής της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2007 – 2012, οι εισηγήσεις της Επιτροπής των Ανώτερων Επιθεωρητών Εργασίας και της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με μια νέα Ευρωπαϊκή Στρατηγική, οι Στρατηγικές άλλων Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν από την εφαρμογή της υφιστάμενης νομοθεσίας που αφορά τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία καθώς και οι ιδιαίτερες ανάγκες της κοινωνίας μας.

Η πορεία υλοποίησης της νέας Στρατηγικής 2013 – 2020 θα αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσω Σχεδίου Δράσης που έχει ετοιμαστεί για το σκοπό αυτό και στο οποίο περιλαμβάνονται οι ενέργειες κάθε Οργανισμού που συμμετέχει στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας καθώς και άλλων Οργανισμών του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα που μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής.

Τόσο το κείμενο της νέας Στρατηγικής όσο και το Σχέδιο Δράσης, εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας, το Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα και από το Υπουργικό Συμβούλιο σε συνεδρία του στις 12/3/2014.

Το Σχέδιο Δράσης υλοποίησης της πιο πάνω Στρατηγικής, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι το τέλος του 2019, επισυνάπτεται.

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενέκρινε την παράταση ισχύος της υφιστάμενης Στρατηγικής της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία 2013-2020, μέχρι το τέλος του 2021, ώστε να διασφαλιστεί ότι η επόμενη Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία θα είναι πλήρως εναρμονισμένη με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή και ενημέρωσε σχετικά το Υπουργικό Συμβούλιο στη συνεδρία του στις 22.10.2020. Περισσότερες πληροφορίες στη σχετική ανακοίνωση.
_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2014 - 2024
Κυπριακή Δημοκρατία - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΚυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής