ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Ρυθμιζόμενα Επαγγέλματα / Αναγνώριση Προσόντων


Ρυθμιζόμενα Επαγγέλματα /

Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων


Α - Αρχική Σελίδα - Παρουσίαση

Εθνικό Κέντρο Υποστήριξης για την Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων (Εθνικό Σημείο Επαφής)

-Γενικές πληροφορίες για το Κέντρο Υποστήριξης


Το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει οριστεί ως Εθνικό Kέντρο Υποστήριξης για σκοπούς εφαρμογής του Νόμου για την Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων.

Το Εθνικό Κέντρο Υποστήριξης παρέχει πληροφορίες σχετικά με την εθνική νομοθεσία και την αντίστοιχη κοινοτική Οδηγία 2005/36/ΕΚ σε υπηκόους Κρατών Μελών που επιθυμούν να ασκήσουν ένα κατοχυρωμένο επάγγελμα στη Δημοκρατία και σε υπηκόους της Δημοκρατίας που επιθυμούν να ασκήσουν ένα κατοχυρωμένο επάγγελμα σε άλλο κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.
Ειδικότερα,

  - παρέχει πληροφορίες σχετικά με
   *τα επαγγέλματα που είναι κατοχυρωμένα στη Δημοκρατία
   *το αρμόδιο όργανο που ρυθμίζει κάθε κατοχυρωμένο επάγγελμα
   *τα εθνικά Κέντρα Υποστήριξης άλλων Κρατών Μελών
   *τη διαδικασία αναγνώρισης του δικαιώματος ασκήσεως ενός κατοχυρωμένου επαγγέλματος στη Δημοκρατία
  - συνεργάζεται με τα αρμόδια όργανα στη Δημοκρατία και στα άλλα Κράτη Μέλη, καθώς επίσης με τον Εθνικό Συντονιστή για τη σωστή εφαρμογή της νομοθεσίας

- Πληροφορίες για μόνιμη εγκατάσταση και προσωρινή παροχή υπηρεσιών.
  - Όλες οι υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Υποστήριξης παρέχονται δωρεάν. (Τυχόν τέλη για υποβολή αιτήσεων για αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές των επαγγελμάτων.)
   - Οι υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Υποστήριξης είναι διαθέσιμες στα Ελληνικά και Αγγλικά.

   - Στοιχεία επικοινωνίας του Εθνικού Κέντρο Υποστήριξης για την Α.Ε.Π.
    - Για περισσότερες πληροφορίες για την ελεύθερη διακίνηση επαγγελματιών στην ΕΕ και επαγγελματικά προσόντα – στην ιστοσελίδα της ΕΕ https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals_el

    - Ευρωπαϊκή Επαγγελματική Κάρτα – Στη σελίδα του Ενιαίου Κέντρου Εξυπηρέτησης http://www.businessincyprus.gov.cy/mcit/psc/psc.nsf/All/e023fe82e31c7568c225823a002ee380?OpenDocument&ExpandSection=5%2C4#_Section5 και στη σελίδα της Ευρωπαϊκή Επιτροπής
    https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/european-professional-card/index_el.htm


    Β - Οδηγία 2005/36/ΕΚ για την Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32005L0036&from=EL
    και Τροποποιητική Οδηγία 2013/55/ΕΕ για την Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0055&from=EL

    Γ - Νόμος31(Ι)/2008 για την Αναγνώριση Επαγγελματικών Προσόντων
    και Έντυπο Δήλωσης για Προσωρινή Παροχή Υπηρεσιών

    Δ – Κατάλογος Κατοχυρωμένων Επαγγελμάτων και Αρμοδίων Αρχών στην Κύπρο

    Ε - Κατοχυρωμένα Επαγγέλματα στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – EU Regulated Professions Database https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=homepage

    ΣΤ - Κατάλογος Κέντρων Υποστήριξης Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου – https://ec.europa.eu/growth/single-market/services/free-movement-professionals_en#contacts

    Ζ. SOLVIT - http://agrino.org/solvitcyprus/solvit%20EL.htm
    Το SOLVIT είναι ένα δίκτυο το οποίο ασχολείται με την επίλυση διασυνοριακών προβλημάτων που δημιουργούνται μεταξύ μιας επιχείρησης ή πολίτη, αφενός και μιας εθνικής δημόσιας αρχής, αφετέρου και αφορούν λανθασμένη ή ελλιπή εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της Εσωτερικής Αγοράς.


    Η. Σύστημα ΙΜΙ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής - https://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_el.htm

    Θ. Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Προσόντων
    Το
    Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.) https://www.kysats.ac.cy/index.php/el/ είναι αρμόδιο για την αναγνώριση ακαδημαϊκών τίτλων σπουδών, που απονέμονται από εκπαιδευτικά ιδρύματα Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης.    Κατάλογος Κατοχυρωμένων Επαγγελμάτων στην Κύπρο


    Αρχή
    _______________________________________________
    © 2017 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
    Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΤμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής