logo


Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) ιδρύθηκε το 1963 από την Κυπριακή Κυβέρνηση, με τη βοήθεια του Προγράμματος Αναπτύξεως των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Η σχετική συμφωνία εξέπνευσε στις 30 Νοεμβρίου του 1974 και από τότε η Κυβέρνηση ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη λειτουργία του. Το ΚΕΠΑ υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο αρχικός μακροπρόθεσμος στόχος του Κέντρου Παραγωγικότητας, "να βοηθήσει τους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς να χρησιμοποιήσουν το ανθρώπινο και κεφαλαιουχικό δυναμικό τους με τον καλύτερο τρόπο για αύξηση της παραγωγικότητας", εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα, προσαρμοσμένος στα εκάστοτε δεδομένα, στις στρατηγικές επιδιώξεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο του σημερινού ρόλου του, το ΚΕΠΑ επικεντρώνεται σε σημαντικές για το Κράτος και την Πολιτεία προτεραιότητες/δραστηριότητες ως ακολούθως:

  • Εθνικό Σχέδιο Δράσης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων «Σύγχρονη Επαγγελματική Ανάπτυξη για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση»: Το ΚΕΠΑ έχει αναλάβει την υλοποίηση του πρώτου Πυλώνα του εν λόγω Σχεδίου Δράσης που αφορά την ανάπτυξη μίας σύγχρονης επαγγελματικής κουλτούρας, καλύπτοντας τους τομείς της πράσινης ανάπτυξης, των ψηφιακών δεξιοτήτων, της ασφάλειας και υγείας και της ποιότητας. Το έργο υλοποιείται για την περίοδο Μαΐου 2023 – Δεκεμβρίου 2024 και περιλαμβάνει σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης και προσφορά ποικίλων ευκαιριών ολιγόωρης κατάρτισης στους πιο πάνω τομείς (προγράμματα με φυσική παρουσία και εξ αποστάσεως προγράμματα σύγχρονης και ασύγχρονης ηλεκτρονικής μάθησης).
  • Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), Το Κέντρο Παραγωγικότητας υλοποιεί για την περίοδο 2022-2025 το Έργο Κατάρτισης Ατόμων σε θέματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων, το οποίο απευθύνεται σε συγκεκριμένες ομάδες στόχου όπως άτομα άνω των 55, εθνοφρουρούς, φυλακισμένους και άτομα σε απομακρυσμένες περιοχές.
  • Εθνικός Διαγωνισμός Δεξιοτήτων και συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Δεξιοτήτων WorldSkills Europe με στόχο τη βελτίωση της ελκυστικότητας της Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης και στη προσέλκυση περισσότερων νέων στα τεχνικά επαγγέλματα που αποτελεί αναγκαιότητα για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής οικονομίας.
  • Λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Europass Κύπρου με στόχο την προβολή και τεκμηρίωση των προσόντων, γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί κατά την ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία ενός ατόμου, ώστε να διευκολύνεται η κινητικότητα στην Ευρώπη για σκοπούς εκπαίδευσης και εργασίας.
  • Τεχνική Επαγγελματική Κατάρτιση. Το ΚΕΠΑ προσφέρει υψηλού επιπέδου κατάρτιση, βάσει των Προτύπων Επαγγελματικών Προσόντων της ΑνΑΔ, μέσω επιμορφωτικών προγραμμάτων μικρής διάρκειας και μέσω ταχύρρυθμων προγραμμάτων αρχικής κατάρτισης διάρκειας έξι μηνών
  • Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ). Το ΜΙΔ υπάγεται ως δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και προσφέρει βραδινά Προγράμματα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Δημόσια Διοίκηση (μερικής φοίτησης στην ελληνική γλώσσα) και Master in Business Administration (πλήρους φοίτησης στην αγγλική γλώσσα).
  • Επιμόρφωση στη Διευθυντική Ανάπτυξη. Το ΚΕΠΑ οργανώνει και υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα σε όλους τους τομείς του Μάνατζμεντ ανάλογα με τις ανάγκες που εντοπίζονται, σε συνεργασία με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε δεξιότητες που θεωρούνται απαραίτητες για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση.
  • Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Το ΚΕΠΑ ως ο αρμόδιος Δημόσιος Εκπαιδευτικός Φορέας, υλοποιεί σειρά προγραμμάτων κατάρτισης το περιεχόμενο των οποίων έχει συμφωνηθεί με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Τμήματος για έγκριση λειτουργών Ασφάλειας, τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Τα προγράμματα που προσφέρονται αποτελούν μέρος της εκπαίδευσης συνολικής διάρκειας 136 ωρών που κατανέμεται σε 20 ενότητες και που απαιτείται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την έγκριση Λειτουργού Ασφάλειας.
Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Το ΚΕΠΑ παρέχει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις διάρκειας μιας ημέρας καθώς και εκτεταμένης διάρκειας επί πληρωμή.

Πάγιος στόχος του ΚΕΠA είναι η συνεχής βελτίωση, η εισαγωγή καινοτομιών και η προσφορά νέων υπηρεσιών, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων βασισμένων στις εκάστοτε ανάγκες των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και στηρίζοντάς τις για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις της εποχής.