• Αίτηση για πληρωμή απολαβών αδείας
  • Αίτηση Εργοδότη για Εξαίρεση από την Υποχρέωση Πληρωμής Εισφορών στο Κεντρικό Ταμείο Αδειών

  • © 2011 - 2024 Κυπριακή Δημοκρατία,
    Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
    Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων