Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση για την πιθανή ετοιμασία πρότασης απαγόρευσης της χημικής ουσίας 1,2-διχωροβενζόλιο σε αντικείμενα με στόχο τη μείωση του κινδύνου για εργαζόμενους και καταναλωτές και ειδικότερα για καλύτερη προστασία των εργαζομένων που εκτίθενται σε αναθυμιάσεις όταν ανοίγουν εμπορευματοκιβώτια που περιέχουν ή έχουν τύχει επεξεργασίας με την ουσία αυτή. Το 1,2-διχλωροβενζόλιο ταξινομείται ως Καρκινογόνος χημική ουσία χωρίς ασφαλές όριο έκθεσης και για τη χρήση του απαιτείται Ευρωπαϊκή αδειοδότηση γιατί περιλαμβάνεται στον κατάλογο των Χημικών Ουσιών Υψηλής Ανησυχίας.

Στο πλαίσιο της διαβούλευσης αυτής, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Kοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει τους επηρεαζόμενους βιομήχανους, εισαγωγείς, διανομείς, καθώς και τις οποιεσδήποτε ενδιαφερόμενες Οργανώσεις ή επιστημονικές ομάδες, ότι μπορούν να υποβληθούν σχόλια ή δεδομένα επί της πρότασης αυτής έως τις 16 Μαρτίου 2022.

Η συγκεκριμένη χημική ουσία περιέχεται κυρίως σε εισαγόμενα αντικείμενα από πολυρητίνη, σε φιγούρες διαφόρων χαρακτήρων, σε πλαστικά αντικείμενα και σε μαλακά παιδικά παιχνίδια. Η προέλευση της ουσίας στα αντικείμενα δεν είναι γνωστή, πιθανό να προέρχεται από τη χρήση 1,2-διχλωροαιθανίου στον υποκαπνισμό των εμπορευματοκιβωτίων που περιέχουν τα εισαγόμενα αντικείμενα ή ενδεχομένως να είναι κατάλοιπο της παραγωγικής διαδικασίας του αντικειμένου.

Η πρόταση, καθώς και τα όποια στοιχεία υποβληθούν, θα αξιολογηθούν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA) με τελικό στόχο να ετοιμασθεί και να ενταχθεί νέος περιορισμός στο Παράρτημα ΧVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH (αρ. 1907/2006/ΕΚ).

Επιπλέον, ο ECHA καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να παράσχουν πληροφορίες για τους κινδύνους από έκθεση των εργαζομένων κατά το άνοιγμα εμπορευματοκιβωτίων και σε άλλες επικίνδυνες χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται ως υποκαπνιστικά (όπως βρωμιούχο μεθύλιο, φωσφίνη, χλωροπικρίνη, αιθυλενοξείδιο και φορμαλδεΰδη), για τις οποίες η αναφερόμενη χρήση ενδέχεται να μην ελέγχεται επαρκώς και να ενέχει κινδύνους για την υγεία.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τα σχόλια και τα δεδομένα τους και να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας του ECHA: https://echa.europa.eu/el/calls-for-comments-and-evidence/-/substance-rev/68605/term

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν επίσης να επικοινωνήσουν με τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στα τηλέφωνα 22405609 και 22405608.

Go to top of page