Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


3 Ιουλίου 2024

Δήλωση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

κ. Γιάννη Παναγιώτου

«Κατάθεση νομοσχεδίων για την αδήλωτη απασχόληση»


«Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά την σημερινή του συνεδρίαση ενέκρινε τρία νομοσχέδια για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της παράνομης και αδήλωτης απασχόλησης, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την καλύτερη ρύθμιση της αγοράς εργασίας.

Τα νομοσχέδια προνοούν αφενός την αξιοποίηση της τεχνολογίας μέσα από την ηλεκτρονική καταγραφή των όρων εργοδότησης όλων των εργαζομένων και αφετέρου την αυστηροποίηση των ποινών μέσα από την δυνατότητα επιβολής εξώδικων προστίμων.

Συγκεκριμένα, θα καταστεί υποχρεωτική η καταχώρηση συγκεκριμένων στοιχείων όλων των νέων και υφιστάμενων εργαζομένων στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας, ενώ επίσης θα επιβάλλεται εξώδικο πρόστιμο ύψους €1000 για κάθε περίπτωση παράνομης και αδήλωτης απασχόλησης, που θα αυξάνεται για τις επαναλήψεις της παράβασης.

Σημειώνεται επίσης ότι έχει ετοιμαστεί νομοσχέδιο σχετικά με την ευθύνη των κυρίως εργολάβων για τις περιπτώσεις υπεργολάβων τους όπου εντοπίζεται παράνομη και αδήλωτη εργασία καθώς και για τις περιπτώσεις προσώπων που εγκαταλείπουν τους χώρους εργασίας κατά τις επιθεωρήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες παρεμποδίζοντας την άσκηση του ελέγχου, το οποίο θα αξιοποιηθεί εφόσον κατά το επόμενο διάστημα διαπιστωθεί ότι η τάση που εντοπίζεται εξακολουθεί να είναι ανοδική και ανησυχητική, ώστε τα μέτρα που λαμβάνονται να κλιμακωθούν ανάλογα.

Παράλληλα σημειώνεται ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αυξημένοι έλεγχοι για την πάταξη αυτής της κακής πρακτικής και αναμένουμε ότι τα επιπρόσθετα νομοθετικά εργαλεία θα συνδράμουν ουσιαστικά στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Ακόμη, σημειώνεται ότι για να καταστεί εφικτή η μεθοδική αντιμετώπιση της παράνομης και της αδήλωτης εργασίας, έχει προηγουμένως διασφαλιστεί η δυνατότητα των εργοδοτών για ενημέρωση σχετικά με το καθεστώς διαμονής των αλλοδαπών εργαζομένων μέσω της διασύνδεσης των βάσεων δεδομένων των αρμόδιων υπηρεσιών και έχει επιταχυνθεί σημαντικά η διαδικασία αξιολόγησης των αιτημάτων για έκδοση αδειών εργασίας υπηκόων τρίτων χωρών, σε συνδυασμό με την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του διαθέσιμου εγχώριου ανθρώπινου δυναμικού.

Τα νομοσχέδια θα κατατεθούν άμεσα στη Βουλή των Αντιπροσώπων και σε συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας θα επιδιωχθεί η ολοκλήρωση της συζήτησης το συντομότερο δυνατό.

Η παράνομη και αδήλωτη εργασία επιφέρει πολλαπλές αρνητικές επιπτώσεις στη χώρα μας, και η ανοδική της τάση επιβάλλει την λήψη δραστικών μέτρων.»

Go to top of page