Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Μετακίνηση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου από την περιοχή Λάρνακας – Λιβαδιών και αποχαρακτηρισμός όλων των μονάδων SEVESO

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, ως η αρμόδια Αρχή για τα θέματα SEVESO, ολοκλήρωσε τις εργασίες αποχαρακτηρισμού όλων των εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγρών πετρελαιοειδών και υγραερίου στο παραλιακό μέτωπο Λάρνακας - Λιβαδιών από μονάδες SEVESO. Δηλαδή οι εν λόγω εγκαταστάσεις δεν εμπίπτουν πλέον στους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Αντιμετώπιση Κινδύνων Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας Σχετιζόμενων με Επικίνδυνες Ουσίες) Κανονισμούς του 2015 που αφορούν υποστατικά / χώρους εργασίας στους οποίους αποθηκεύονται σημαντικές ποσότητες επικίνδυνων χημικών ουσιών.

Στο παραλιακό μέτωπο Λάρνακας - Λιβαδιών δεν υπάρχουν πλέον μονάδες SEVESO και κατ’ επέκταση ούτε και ζώνες επικινδυνότητας. Ως εκ τούτου δεν υφίστανται πλέον οποιοιδήποτε περιορισμοί στην πολεοδομική ανάπτυξη της περιοχής που να αφορούν τα θέματα SEVESO.

Για τον σκοπό αυτό τη Δευτέρα 8.5.2023 στις 10.00 π.μ. ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Δήμαρχος Λάρνακας, ο Δήμαρχος Λιβαδιών, Βουλευτές της πόλης και Τοπικές Αρχές θα επισκεφθούν την περιοχή για ενημέρωση και επιβεβαίωση των εργασιών απομάκρυνσης / αποξήλωσης των εγκαταστάσεων. Σημείο εκκίνησης της επίσκεψης είναι οι εγκαταστάσεις της Εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΚΑΣ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
5 Μαΐου 2023

Μετακίνηση εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών...

Go to top of page