Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επιθυμεί να ενημερώσει το κοινό για τις υπηρεσίες και προγράμματα επαγγελματικής αποκατάστασης ατόμων με αναπηρίες που εφαρμόζει.

Το Ειδικό Ταμείο του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρίες, του οποίου ο Προϋπολογισμός για το 2022 ύψους €149.000 εγκρίθηκε πρόσφατα, είναι ένα μόνο από τα παρεχόμενα προγράμματα και αφορά την παροχή χορηγίας μέχρι €8.500 σε άτομα που επιθυμούν να αυτοεργοδοτηθούν ιδρύοντας μικρές βιώσιμες μονάδες σε οποιοδήποτε επαγγελματικό αντικείμενο. Ιδρύονται περίπου 15 νέες μονάδες αυτοεργοδότησης κάθε χρόνο.

Επιπρόσθετα, στον ετήσιο Προϋπολογισμό ταυ Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες περιλαμβάνονται πιστώσεις ύψους €450.000, για τη λειτουργία του Σχεδίου Απασχόλησης με Στήριξη και του Σχεδίου Επιχορήγησης Κατάρτισης. Μέσω του Σχεδίου Απασχόλησης με Στήριξη εργοδοτούνται σε επιχειρήσεις στην ανοικτή αγορά εργασίας περίπου 370 άτομα με νοητική ή και ψυχική αναπηρία, μέσω 24 προγραμμάτων που λειτουργούν παγκύπρια από οργανώσεις που εργοδοτούν καθοδηγητές εργασίας υποστηρίζοντας ο καθένας ομάδα ατόμων με αναπηρίες για την εξεύρεση και διατήρηση εργασίας. Το Σχέδιο Επιχορήγησης Κατάρτισης παρέχει επιχορήγηση μέχρι €1.700 σε κάθε άτομο με αναπηρία που επιθυμεί να παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης διάρκειας μέχρι έξι μηνών για τη διεύρυνση των ευκαιριών εργοδότησης του και κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Ο περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμος, εφαρμόζεται στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία, τη Δημόσια Υπηρεσία και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και έχει δώσει την ευκαιρία μέχρι τώρα σε 251 άτομα με αναπηρίες που ικανοποιούν καθορισμένα αντικειμενικά κριτήρια να διοριστούν κατά προτεραιότητα αντισταθμίζοντας τις μειωμένες ευκαιρίες απασχόλησης τους.

Τέλος, το Τμήμα Εργασίας λειτουργεί προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για την παροχή κινήτρων σε εργοδότες στην ανοικτή αγορά εργασίας να προσλαμβάνουν άτομα με αναπηρίες και απασχολεί Συμβούλους Απασχόλησης ειδικά εκπαιδευμένους στην υποστήριξη των πολιτών, περιλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες, για να εξευρίσκουν εργασία και να εντάσσονται στην απασχόληση.

Συγκεκριμένα το Τμήμα Εργασίας κατά την Προγραμματική περίοδο 2014-2020 προκήρυξε το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία συνολικού προϋπολογισμού €2.000.000, όπου τοποθετήθηκαν 135 άτομα. Επίσης, κατά την νέα Προγραμματική περίοδο 2021-2027, προκηρύχθηκε εκ νέου το Σχέδιο Παροχής Κινήτρων για Πρόσληψη Ατόμων με Αναπηρία 2021, συνολικού προϋπολογισμού €2.000.000 με στόχο την τοποθέτηση 100 ατόμων.

Τα άτομα με αναπηρία που αναζητούν εργασία μπορούν να εγγραφούν ως άνεργοι στα επαρχιακά και τοπικά γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), Λειτουργοί της οποίας, κατά προτεραιότητα, θα τους εξυπηρετήσουν. Στους άνεργους που εμπίπτουν σε ευάλωτες ομάδες όπως είναι τα άτομα με αναπηρία παρέχεται εξατομικευμένη καθοδήγηση και στήριξη στο πλαίσιο μιας εξατομικευμένης προσέγγισης η οποία περιλαμβάνει την ανάπτυξη και εφαρμογή Ατομικού Σχεδίου Δράσης. Στο πλαίσιο παροχής αυτών των εξατομικευμένων υπηρεσιών, γίνονται παραπομπές των ατόμων σε προγράμματα κατάρτισης για ενίσχυση της απασχολησιμότητας τους και σε κενές θέσεις εργασίας ή επιδοτούμενες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται από Σχέδια Επιδοτούμενης Απασχόλησης.

Επισημαίνεται ότι στα άνεργα άτομα με αναπηρία δίδεται προτεραιότητα κατά την παραπομπή υποψηφίων για πλήρωση ωρομίσθιων θέσεων του δημόσιου τομέα με την ένταξη τους στον κατάλογο των Ειδικών Περιπτώσεων.