Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε συνεργασία με την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση γνωστοποιεί την προκήρυξη θέσης Συνεργάτη/ιδας για την επιστημονική στήριξη της πιο πάνω Επιτροπής.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας Ηλεκτρονικού Συστήματος Δημοσίων Συμβάσεων μέχρι την 9η Φεβρουαρίου 2022.
Για τη συμπλήρωση και υποβολή ηλεκτρονικής υποβολής προσφοράς, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Δημοσίων Συμβάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το αντικείμενο και τους όρους της σύμβασης περιέχονται στην πιο πάνω προκήρυξη.