Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο πλαίσιο της προσπάθειας καταπολέμησης της Αδήλωτης Εργασίας και του ελέγχου τήρησης Βασικών Εργασιακών Νομοθεσιών, ενημερώνει ότι κατά το μήνα Φεβρουάριο 2022 πραγματοποιήθηκαν στοχευμένες επιθεωρήσεις σε Παγκύπρια βάση σε Εταιρείες Καθαρισμού / Φύλαξης / Γραφεία / Υπηρεσίες.

  1. Πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 375 υποστατικά, όπου εντοπίστηκαν 338 εργοδότες και 37 αυτοτελώς εργαζόμενοι. Το σύνολο των εργαζομένων που εντοπίστηκαν ήταν 776 (308 άντρες και 468 γυναίκες). Αναλυτικά οι 597 ήταν Κύπριοι, οι 120 Ευρωπαίοι πολίτες, οι 59 Αλλοδαποί Τρίτων Χωρών.
  2. Εντοπίστηκαν 17 αδήλωτοι μισθωτοί. Εκδόθηκαν 14 Ειδοποιήσεις Διαπίστωσης Παράβασης και 12 Πράξεις Επιβολής Προστίμου ύψους €34.000.

Σκοπός της εκστρατείας ήταν η ευαισθητοποίηση όλων των απασχολούμενων στις εν λόγω οικονομικές δραστηριότητες, σε ότι αφορά τις συνέπειες από την αδήλωτη εργασία και τη μη συμμόρφωση με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις πρόνοιες της σχετικής Νομοθεσίας, σε περίπτωση εντοπισμού αδήλωτου ατόμου στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εκδίδεται διοικητικό πρόστιμο ύψους €500 πολλαπλασιαζόμενο επί 7 μήνες, εκτός αν αποδειχθεί από τη πλευρά του εργοδότη ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μικρότερη. Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι η περίοδος παραβίασης ήταν μεγαλύτερη, το πρόστιμο πολλαπλασιάζεται επί τους πραγματικούς μήνες.

Υπενθυμίζεται ότι στην παγκύπρια τηλεφωνική γραμμή 77778577 γίνονται δεκτές ανώνυμες/επώνυμες καταγγελίες/πληροφορίες σε σχέση με αδήλωτη εργασία ή παραβίαση των όρων εργοδότησης.

Go to top of page