Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνουν ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία των Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το ύψος των συντάξεων αυξάνεται από την 1η Ιουλίου κάθε έτους, κατά το ποσοστό αύξησης του μέσου όρου του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά το αμέσως προηγούμενο εξάμηνο, σε σύγκριση με το μέσο όρο του δείκτη αυτού κατά το τελευταίο εξάμηνο του προηγούμενου έτους. Αν το ποσοστό αυτό είναι χαμηλότερο του 1% δεν χορηγείται οποιαδήποτε αύξηση.

Το ποσοστό αύξησης του μέσου όρου του δείκτη τιμών καταναλωτή κατά το πρώτο εξάμηνο του 2022, σε σύγκριση με το μέσο όρο του δεύτερου εξαμήνου του 2021 σημείωσε αύξηση 4,2%, δηλαδή ποσοστό ψηλότερο του 1%.

Με βάση τα πιο πάνω, θα χορηγηθεί αύξηση στις υφιστάμενες βασικές και συμπληρωματικές συντάξεις και στην Κοινωνική σύνταξη από 1.7.2022 κατά 4,2%.

ΥΠΗΡΕΣΙEΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
14 Ιουλίου 2022

Aύξηση συντάξεων από την 1η Ιουλίου του 2022 κατά 4,2%