Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι για σκοπούς ταχύτερης και αποτελεσματικότερης εξυπηρέτησης των εργοδοτριών/ εργοδοτών που υποβάλλουν αιτήματα για εξασφάλιση έγκρισης για απασχόληση Υπηκόων Τρίτων Χωρών, τίθεται σε ισχύ από 1η Αυγούστου 2022 η ακόλουθη νέα ρύθμιση:

  • Αιτήσεις που παραλαμβάνονται για σκοπούς απασχόλησης Υπηκόων Τρίτων Χωρών, οι οποίες κατά το στάδιο ελέγχου των προϋποθέσεων και της πληρότητάς τους διαπιστώνεται ότι δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις που προβλέπονται από την υφιστάμενη Στρατηγική για την Απασχόληση Ξένου Εργατικού Δυναμικού στην Κύπρο, ήτοι δεν είναι δεόντως συμπληρωμένες ή / και δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα έγγραφα / πιστοποιητικά, τα οποία αναγράφονται στο έντυπο Αίτησης για Εργοδότηση Αλλοδαπών ή / και είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας, θα χαρακτηρίζονται απορριπτέες και δεν θα γίνονται αποδεκτές.
  • Σε κάθε περίπτωση μη αποδεκτής αίτησης, ο εργοδότης θα ενημερώνεται άμεσα, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή όπου δεν είναι εφικτό μέσω κανονικού ταχυδρομείου, με το οποίο θα του γνωστοποιούνται και οι ακριβείς λόγοι απόρριψης.
  • Αιτήσεις που θα απορρίπτονται θα πρέπει να υποβάλλονται εκ νέου, κατάλληλα συμπληρωμένες.
  • Η ηλεκτρονική διεύθυνση και η διεύθυνση αλληλογραφίας του αιτητή συνιστούν ουσιαστικό στοιχείο της αίτησης και ως εκ τούτου, θα πρέπει απαραιτήτως να συμπληρώνονται στην αίτηση, για σκοπούς επικοινωνίας.

Τμήμα Εργασίας
27 Ιούλιου 2022

Νέα ρύθμιση για την απασχόληση υπηκόων Τρίτων Χωρών

Go to top of page