Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Επίδομα μητρότητας καταβάλλεται:

(α) σε περίπτωση τοκετού, για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) συναπτών εβδομάδων, που δυνατόν να αρχίσει οποιαδήποτε εβδομάδα από την ένατη μέχρι και τη δεύτερη εβδομάδα, πριν από την εβδομάδα του αναμενόμενου τοκετού.

(β) σε περίπτωση υιοθεσίας, για χρονικό διάστημα δεκαέξι (16) συναπτών εβδομάδων,

(γ) σε περίπτωση απόκτησης παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας με βάση τις διατάξεις του περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Νόμου, για χρονικό διάστημα δεκαοκτώ (18) συναπτών εβδομάδων που αρχίζουν δυο (2) εβδομάδες πριν από την εβδομάδα του αναμενόμενου τοκετού ή από την εβδομάδα του πραγματικού τοκετού, κατ’ επιλογή της αιτήτριας.

(δ) σε περίπτωση παρένθετης μητέρας, για χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) συναπτών εβδομάδων που δυνατό να αρχίζουν δυο βδομάδες πριν από την εβδομάδα του αναμενόμενου τοκετού.

Σημειώνεται ότι:

  • σε περίπτωση δεύτερου τοκετού ή/και απόκτησης δεύτερου τέκνου με υιοθεσία ή/και απόκτησης δεύτερου τέκνου μέσω παρένθετης μητέρας, οι περίοδοι που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ), αντίστοιχα, αυξάνονται κατά τέσσερις (4) επιπρόσθετες εβδομάδες, για σκοπούς φροντίδας του τέκνου.
  • σε περίπτωση τρίτου και μεταγενέστερων αυτού τοκετών ή/και απόκτησης τρίτου και μεταγενέστερων αυτού τέκνων με υιοθεσία ή/και απόκτησης τρίτου και μεταγενέστερων αυτού τέκνων μέσω παρένθετης μητέρας, οι περίοδοι που αναφέρονται στις παραγράφους (α), (β) και (γ), αντίστοιχα, αυξάνονται κατά οκτώ (8) επιπρόσθετες εβδομάδες για σκοπούς φροντίδας του τέκνου.
Επισημαίνεται ότι:
  • στις περιπτώσεις πολλαπλής κύησης για κάθε παιδί πέραν του ενός από τον ίδιο τοκετό, η άδεια μητρότητας αυξάνεται κατά τέσσερις εβδομάδες.
  • σε περίπτωση ασφαλισμένης που αιτείται το επίδομα μητρότητας μετά τον τοκετό, τότε η περίοδος άδειας μητρότητας καθορίζεται με βάση τον πραγματικό τοκετό ως να ήταν ο αναμενόμενος δηλ. η άδεια μητρότητας αρχίζει υποχρεωτικά τουλάχιστον δυο εβδομάδες πριν από την εβδομάδα του πραγματικού τοκετού.
  • Σε περίπτωση που αμέσως μετά τον τοκετό το βρέφος νοσηλεύεται λόγω πρόωρου τοκετού ή άλλου προβλήματος υγείας, παραχωρείται επιπρόσθετο επίδομα μητρότητας μιας βδομάδας για κάθε εικοσιμία (21) ημέρες νοσηλείας. Νοείται ότι ο ανώτατος αριθμός εβδομάδων ανέρχεται στις έξι (6) εβδομάδες. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται για την παρένθετη μητέρα.

Go to top of page