Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Επειδή έχει παρατηρηθεί ότι αιτητές επιδόματος ανεργίας συχνά παραλείπουν να προβούν σε ανανέωση εγγραφής τους στο μητρώο ανέργων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ) του Τμήματος Εργασίας, γεγονός που επηρεάζει τυχόν δικαιώματα τους σε επίδομα ανεργίας, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προτρέπει τους αιτητές επιδόματος ανεργίας να προβαίνουν στην απαιτούμενη ανανέωση εγγραφής εντός που χρονικού διαστήματος που καθορίζεται από την ΔΥΑ.

Περαιτέρω το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει τους αιτητές επιδόματος ανεργίας ότι από την 1 Ιουλίου 2022, σε περίπτωση που έχουν παραλείψει να ανανεώσουν την εγγραφή τους στη ΔΥΑ εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, θα ενημερώνονται στο προσωπικό κινητό τους τηλέφωνο για να παρουσιαστούν στο τοπικό τους Επαρχιακό Γραφείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για να ανανεώσουν την εγγραφή τους εντός διαστήματος δύο (2) εργάσιμων ημερών.

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
24 Ιουνίου 2022

Ανακοίνωση για Ανέργους που δεν παρουσιάζονται για ανανέωση έγκαιρα