logo


Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) ιδρύθηκε το 1963 από την Κυπριακή Κυβέρνηση, με τη βοήθεια του Προγράμματος Αναπτύξεως των Ηνωμένων Εθνών και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Η σχετική συμφωνία εξέπνευσε στις 30 Νοεμβρίου του 1974 και από τότε η Κυβέρνηση ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη λειτουργία του. Το ΚΕΠΑ υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Ο αρχικός μακροπρόθεσμος στόχος του Κέντρου Παραγωγικότητας, "να βοηθήσει τους ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς να χρησιμοποιήσουν το ανθρώπινο και κεφαλαιουχικό δυναμικό τους με τον καλύτερο τρόπο για αύξηση της παραγωγικότητας", εξακολουθεί να ισχύει και σήμερα, προσαρμοσμένος στα εκάστοτε δεδομένα, στις προτεραιότητες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στις ανάγκες της αγοράς εργασίας και της κοινωνίας.

Στο πλαίσιο του ρόλου του, το ΚΕΠΑ επικεντρώνεται σε σημαντικές για το Κράτος και την Πολιτεία προτεραιότητες/δραστηριότητες ως ακολούθως:

  • Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ), Το Κέντρο Παραγωγικότητας κατά την περίοδο 2022-2025 υλοποιεί το Έργο Κατάρτισης Ατόμων Ηλικίας 55 χρονών και Άνω σε θέματα Ψηφιακών Δεξιοτήτων, το οποίο στοχεύει στην αντιμετώπιση του ψηφιακού αποκλεισμού μεταξύ των ατόμων αυτών με τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων τους και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης τους στη χρήση της τεχνολογίας.
  • Επιμόρφωση στη Διευθυντική Ανάπτυξη. Το ΚΕΠΑ οργανώνει και υλοποιεί επιμορφωτικά προγράμματα σε όλους τους τομείς του Μάνατζμεντ ανάλογα με τις ανάγκες που εντοπίζονται σε συνεργασία με την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
  • Tεχνική Επαγγελματική Κατάρτιση. Το ΚΕΠΑ προσφέρει υψηλού επιπέδου κατάρτιση σε δύο τύπους κατάρτισης, επιμορφωτικά προγράμματα μικρής διάρκειας και ταχύρρυθμα προγράμματα αρχικής κατάρτισης διάρκειας έξι μηνών. Οι ειδικότητες που προσφέρει το ΚΕΠΑ είναι μεταξύ άλλων: Υδραυλικά, Εφαρμογές, Μηχανική Αυτοκινήτων, Τηλεπικοινωνίες - Κινητή Τηλεφωνία, Οικοδομική, Μηχανουργία, Συγκολλήσεις.
  • Μεσογειακό Ινστιτούτο Διεύθυνσης (ΜΙΔ). Το ΜΙΔ υπάγεται ως δημόσια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και προσφέρει βραδινά Προγράμματα Μάστερ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Δημόσια Διοίκηση (μερικής φοίτησης στην ελληνική γλώσσα) και Master in Business Administration (πλήρους φοίτησης στην αγγλική γλώσσα).
  • Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία. Το ΚΕΠΑ ως ο αρμόδιος Δημόσιος Εκπαιδευτικός Φορέας, υλοποιεί σειρά προγραμμάτων κατάρτισης το περιεχόμενο των οποίων έχει συμφωνηθεί με το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Τμήματος για έγκριση λειτουργών Ασφάλειας, τόσο στον Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα. Τα προγράμματα που προσφέρονται αποτελούν μέρος της εκπαίδευσης συνολικής διάρκειας 136 ωρών που κατανέμεται σε 20 ενότητες και που απαιτείται από το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για την έγκριση Λειτουργού Ασφάλειας.
  • Παροχή υπηρεσιών στήριξης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Το Κέντρο Παραγωγικότητας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, διοικητική στήριξη και εμπειρογνωμοσύνη στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και στα Τμήματά του, όπως στο Τμήμα Εργασίας, στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας και στη Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, για υλοποίηση σημαντικών έργων, τα οποία ευρίσκονται στις προτεραιότητες του Υπουργείου.
  • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών. Το ΚΕΠΑ παρέχει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις διάρκειας μιας ημέρας καθώς και εκτεταμένης διάρκειας επί πληρωμή. Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται τόσο στον Τομέα Διευθυντικής Ανάπτυξης όσο και στην ΤΕΚ.
  • Λειτουργία του Εθνικού Κέντρου Europass Κύπρου με στόχο την προβολή και τεκμηρίωση των προσόντων, γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων που έχουν αποκτηθεί κατά την ακαδημαϊκή και επαγγελματική πορεία ενός ατόμου.
  • Συμμετοχή, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Προώθηση των Δεξιοτήτων WorldSkills Europe ο οποίος, μέσω των Διαγωνισμών EuroSkills, στοχεύει στην προσέλκυση περισσότερων νέων στα τεχνικά επαγγέλματα.

Πάγιος στόχος του ΚΕΠA είναι η συνεχής βελτίωση, η εισαγωγή καινοτομιών και η προσφορά νέων υπηρεσιών, προγραμμάτων και δραστηριοτήτων βασισμένων στις εκάστοτε ανάγκες των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, συμβάλλοντας έτσι στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και στηρίζοντάς τις για να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις της εποχής.