ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αναπηρία


Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αναπηρία 2017-2023


Το Συμβούλιο της Ευρώπης (Συμβούλιο) είναι ο παλαιότερος ευρωπαϊκός πολιτικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 1949, εδρεύει στο Στρασβούργο και αριθμεί 47 κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένων των 28 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αποτελεί κορυφαίο ευρωπαϊκό οργανισμό με αποστολή την προώθηση και διασφάλιση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου. Κορυφαίο νομικό κείμενο αποτελεί η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου – ΕΣΔΑ, η οποία υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο το 1950 και συνυπογράφεται από όλα τα κράτη-μέλη.

Κύρια σώματα για τη λειτουργία του Συμβουλίου είναι η Επιτροπή Υπουργών που αποτελείται από τους Υπουργούς Εξωτερικών των κρατών – μελών και η Κοινοβουλευτική Συνέλευση, που αποτελείται από μέλη των κοινοβουλευτικών σωμάτων των κρατών-μελών. Επιπρόσθετα, ο Γενικός Γραμματέας είναι υπεύθυνος για τη Γραμματεία του Συμβουλίου ενώ ανάμεσα στα υπόλοιπα όργανα συμπεριλαμβάνονται: το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο Επίτροπος για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και η Διάσκεψη των Διεθνών Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.

Το Συμβούλιο έχει τη δική του σημαία, ύμνο και λογότυπο. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα https://www.coe.int/en/

Το Συμβούλιο, στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του, προωθεί, προασπίζεται και παρακολουθεί την εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες. Η Στρατηγική του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Αναπηρία 2017-2023 λειτουργεί ως φάρος-οδηγός για όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου ως προς τις εθνικές τους πολιτικές και δράσεις για την κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρίες και έχει ως γενικό σκοπό τη διασφάλιση της ισότητας, της αξιοπρέπειας και των ίσων ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρίες.

Θέτει τους εξής πέντε τομείς προτεραιότητας:
1) Ισότητα και μη διάκριση
2) Ενημέρωση/ευαισθητοποίηση
3) Προσβασιμότητα
4) Ίση αναγνώριση ενώπιον του Νόμου
5) Απαλλαγή από εκμετάλλευση, βία και κακομεταχείριση

Παράλληλα, τονίζει τα εξής διατμηματικά θέματα κατά τη λήψη αποφάσεων και προαγωγή δράσεων:
1) Συμμετοχικότητα, συνεργασία και συντονισμός
2) Καθολικός σχεδιασμός και αρχή εύλογων προσαρμογών
3) Προοπτική ισότητας φύλων
4) Ύπαρξη πολλαπλών διακρίσεων
5) Εκπαίδευση και κατάρτιση


Η Στρατηγική τέθηκε σε εφαρμογή κατά την περίοδο της Προεδρίας της Κύπρου στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Δεκέμβριος 2016 μέχρι τον Μάιο 2017). Η έναρξή της σηματοδοτήθηκε από το Συνέδριο «Ανθρώπινα Δικαιώματα: Μία Πραγματικότητα για Όλους» που συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και το Συμβούλιο της Ευρώπης και πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, στις 27-28 Μαρτίου 2017. Στο Συνέδριο συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των κρατών-μελών, κρατικοί αξιωματούχοι και λειτουργοί, εκπρόσωποι μη κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων, εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της αναπηρίας καθώς και αντιπρόσωποι των ατόμων με αναπηρίες στην Κύπρο.

Η Στρατηγική είναι διαθέσιμη στον πιο κάτω σύνδεσμο:
https://rm.coe.int/16806fe7d4

_______________________________________________
© 2012 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες