ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Εκθέσεις της Κύπρου για την Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες


Η πρώτη έκθεση της Κύπρου για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες υποβλήθηκε στην Επιτροπή ΟΗΕ το 2013.

Στις 22-23 Μαρτίου 2017 εξετάστηκε η πρώτη Έκθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας για την εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες ενώπιον της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες σε διάλογο που είχε η Κυπριακή Αντιπροσωπεία με την Επιτροπή.

Στις 8 Μαΐου 2017 η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες εξέδωσε τις καταληκτικές παρατηρήσεις και συστάσεις της. Οι συστάσεις της Επιτροπής ανά άρθρο αφορούν την:

    Υιοθέτηση νέων νόμων και πολιτικών

    Μεγαλύτερη στήριξη και εμπλοκή αντιπροσωπευτικών οργανώσεων ατόμων με αναπηρίες

    Επικέντρωση στα δικαιώματα γυναικών και κοριτσιών με αναπηρίες

    Βελτίωση υπηρεσιών έγκαιρης παρέμβασης για παιδιά με αναπηρίες

    Βελτίωση της προσέγγισης προς την εκπαίδευση για όλους

    Βελτίωση της επικοινωνίας, ενημέρωσης, πληροφόρησης

    Βελτίωση προσβασιμότητας δημόσιων συγκοινωνιών

    Νομοθέτηση της υποστήριξης στη λήψη αποφάσεων και κατάργηση κηδεμονίας

    Βελτίωση της προσβασιμότητας του συστήματος δικαιοσύνης

    Πρόληψη και μείωση βίας προς τα άτομα με αναπηρίες

    Εξασφάλιση δικαιώματος ανεξάρτητης διαβίωσης, δικαιώματος απασχόλησης, επαρκούς επιπέδου διαβίωσης

    Βελτίωση συλλογής δεδομένων και στοιχείων για άτομα με αναπηρίες

Στη βάση των πάνω καταληκτικών παρατηρήσεων το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες, ως Κεντρικό Σημείο στην Κύπρο για την εφαρμογή της Σύμβασης συντόνισε, σε συνεργασία με τις κρατικές υπηρεσίες που έχουν αρμοδιότητες για θέματα αναπηρίας, την ετοιμασία της πρώτης Εθνικής Στρατηγικής για την Αναπηρία 2018 – 2028, του Δεύτερου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2018 - 2020 και του Τρίτου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Αναπηρία 2021-2023, που σκοπό έχουν να καθορίσουν το όραμα, τις αξίες, τις στρατηγικές επιδιώξεις και τους στόχους της Κυπριακής Δημοκρατίας για την υλοποίηση πρόσθετων δράσεων που ικανοποιούν περαιτέρω τα δικαιώματα των πολιτών με αναπηρίες, σε όλους τους τομείς ζωής.Σχετικά Αρχεία:
_______________________________________________
© 2012 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες