Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες

Έκδοση Κάρτας Στάθμευσης
Δικαιούχοι:

Κατηγορίες ατόµων µε αναπηρίες που είναι δικαιούχοι δελτίου στάθµευσης:

(α) Τα άτοµα µε αναπηρίες που λαµβάνουν Επίδοµα Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας. Νοείται ότι δικαιούχοι δελτίου στάθµευσης είναι και τα άτοµα µε αναπηρία που θα δικαιούνταν να λαµβάνουν το υπό αναφορά επίδοµα, αν δεν είχαν συµπληρώσει το προβλεπόµενο στο σχετικό σχέδιο όριο ηλικίας.

(β) Τα τυφλά άτοµα με βάση τον Περί παροχής φοιτητικής χορηγίας Νόμο και τον Περί παροχής ειδικής χορηγίας σε τυφλούς Νόμο.

(γ) Τα άτοµα µε αναπηρίες που λαµβάνουν οικονοµική βοήθεια για απόκτηση αυτοκινήτου σύµφωνα µε το εκάστοτε Σχέδιο Παροχής Οικονοµικής Βοήθειας σε Άτοµα µε Αναπηρίες για Απόκτηση Αυτοκινήτου. Νοείται ότι δικαιούχοι δελτίου στάθµευσης είναι και τα άτοµα µε αναπηρίες που θα δικαιούνταν να λαµβάνουν την υπό αναφορά οικονοµική βοήθεια, αν δεν είχαν συµπληρώσει το προβλεπόµενο στο σχέδιο όριο ηλικίας.

(δ) Tα άτομα των οποίων η αναπηρία συνίσταται σε ακρωτηριασμό ή σοβαρή αδυναμία των άνω ή/και κάτω άκρων που οφείλεται σε οποιαδήποτε αιτία με αποτέλεσμα το άτομο με αναπηρία να έχει μόνιμο βαθμό αναπηρίας σε ποσοστό πέραν του 39%

(ε) Oι ανάπηροι με βάση τις διατάξεις του περί Ανακουφίσεων Παθόντων Νόμου

(στ) Τα άτοµα µε νοητική αναπηρία

(ζ) Oργανώσεις που παρέχουν φροντίδα σε άτομα με αναπηρία τα οποία ανήκουν σε μια από τις προαναφερόμενες ομάδες και χρησιμοποιούν όχημα για τη μεταφορά των ατόμων αυτών.


Αριθμός καρτών που εκδόθηκαν: 11.757 μέχρι 31/12/2018
Διάρκεια ισχύς κάρτας: Ελάχιστη περίοδος ισχύς: 3 χρόνια - Μέγιστη περίοδος ισχύς: μόνιμη


Το Δελτίο Στάθμευσης πρέπει να τοποθετείται στον ανεμοθώρακα του αυτοκινήτου στο οποίο επιβαίνει το άτομο, με τέτοιο τρόπο ώστε η πρόσθια όψη της κάρτας να είναι εμφανής κατά τον έλεγχο από τους Τροχονόμους.
Σχετικά Αρχεία:

δείγμα.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 771,14Kb)
Οδηγός Δελτίου Στάθμευσης ΑμεΑ.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 546,02Kb)
Ανακοίνωση για το Δελτίο Στάθμευσης ατόμων με αναπηρίες.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 100,2Kb)
Οδηγός Χρήσης Δελτίου Στάθμευσης.pdf
Το αρχείο χρειάζεται Acrobat Reader για να ανοίξει (Μέγεθος: 483,22Kb)
Δελτίο Στάθμευσης_συνέχιση αναγνώρισης και έκδοση του στην Κύπρο όσον αφορά Βρεττανούς Υπήκοους.doc
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 30,09Kb)
Υπεύθυνη Δήλωση_τελικό-1.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 86,07Kb)
Κάρτα Στάθμευσης_νέα αίτηση.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 81,74Kb)
Αναφορά Θεράποντα Ιατρού_τελικό.docx
Το αρχείο χρειάζεται Microsoft Word για να ανοίξει (Μέγεθος: 84,99Kb)

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΚΕΑΑ 11/2022

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΚΕΑΑ 12/2022

Προσωπικά Δεδομένα

Smoke free Cyprus

Ergani

Απογραφή πληθυσμού

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΤΗΡΙΩΝ, ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαγωνισμός για την παροχή Βοηθητικών Υπηρεσιών Γραφείου
και Υπηρεσιών Καθαριότητας στο Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας  Λεμεσού

Κέντρο Οικογενιακής Παρέμβασης για τον Αυτισμό Ακτίδα

Διαγωνισμός για την παροχή Βοηθητικών Υπηρεσιών Γραφείου και Υπηρεσιών Καθαριότητας στο Κέντρο Αξιολόγησης Αναπηρίας Λάρνακας

Διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών καθαριότητας ΚΑΑ Λευκωσίας

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 09/2022

Cyprus flight pass

Κώδικας πρακτικής στη Δημόσια Υπηρεσία

corona virus

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΕΑΑ

Υποστηριζόμενη Διαβίωση

Ευρωπαική Κάρτα Αναπηρίας

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ