Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Σε περίπτωση που δοθεί προειδοποίηση τερματισμού απασχόλησης από τον εργοδότη και ο εργοδοτούμενος τύχει να ασθενήσει, τότε ισχύει η προειδοποίηση. Η προειδοποίηση αναστέλλεται μόνο σε περιπτώσεις εργατικού ατυχήματος.


Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συντρέχει προειδοποίηση για τερματισμό της απασχόλησης με ετήσια άδεια.