Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων


ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΣ), του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ζητά την υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από άτομα ή Εταιρείες που διαθέτουν προς ενοικίαση γραφειακό χώρο σε κτήριο στους Δήμους Λάρνακας και Αραδίππου. Η ενοικίαση είναι για περίοδο πέντε (5) χρόνων με δικαίωμα παράτασης από μέρους του Ενοικιαστή για δύο (2) χρόνια, χωρίς να αποκλείεται το ενδεχόμενο, αν τα δύο συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν, της διαπραγμάτευσης για μακροχρόνια ενοικίαση, ενοικιαγορά ή αγορά.

2. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για την επιλογή του προς ενοικίαση κτηρίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:

α) υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόμενους,
β) αξιολόγηση των δηλώσεων που θα υποβληθούν,
γ) διαπραγμάτευση με τον ιδιοκτήτη του κτηρίου που θα επιλεγεί,
δ) κοινοποίηση της απόφασης του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων για ενοικίαση του κτηρίου,
ε) υπογραφή σχετικού προσύμφωνου ενοικίασης, στο οποίο θα ορίζεται το χρονικό διάστημα εντός του οποίου ο ιδιοκτήτης θα πρέπει να διαμορφώσει κατάλληλα το κτήριο με βάση τις απαιτήσεις του ΤΕΣ, και
ζ) υπογραφή του συμβολαίου ενοικίασης του κτηρίου.

3. Το κτήριο πρέπει να είναι έτοιμο για παράδοση και χρήση από το ΤΕΣ, εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών ή όπως αυτή θα καθορίζεται στο προσύμφωνο ενοικίασης, από την ημερομηνία υπογραφής του προσύμφωνου ενοικίασης. Στην πιο πάνω προθεσμία συμπεριλαμβάνεται και το χρονικό διάστημα το οποίο θα απαιτηθεί για την υλοποίηση τυχόν τροποποιήσεων του κτηρίου που θα ζητηθούν, ούτως ώστε το κτήριο να διαμορφωθεί κατάλληλα από τον Ιδιοκτήτη με βάση τις κτηριολογικές απαιτήσεις του ΤΕΣ (βλέπε παράγραφο 4) και τις απαιτήσεις των αρμόδιων Κυβερνητικών Τμημάτων (βλέπε παράγραφο 9).

4. Το κτήριο πρέπει να είναι συνολικού εμβαδού 300m2, με απόκλιση ±5%. Επισυνάπτεται αναλυτικός πίνακας υπολογισμού των αναγκαίων εμβαδών γραφειακών και άλλων χώρων.

5. Ο διαχωρισμός των χώρων του κτηρίου θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων (βλέπε παράγραφο 4 πιο πάνω). Διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε δαπάνη απαιτηθεί για το διαχωρισμό θα βαρύνει αποκλειστικά τον ιδιοκτήτη.
6. Το κτήριο θα πρέπει να έχει κατασκευαστεί μεταγενέστερα του έτους 2005.

7. Το κτήριο θα πρέπει να διαθέτει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης τουλάχιστον Κλάσης Β΄. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το κτήριο δεν διαθέτει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης τουλάχιστον Κλάσης Β΄, ο ιδιοκτήτης οφείλει να προσκομίσει Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης τουλάχιστον Κλάσης Β΄, πριν από την υπογραφή του ενοικιαστηρίου εγγράφου, αφού προηγουμένως προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για εξασφάλισή του με δικές του δαπάνες. Σε περίπτωση μη προσκόμισης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης τουλάχιστον Κλάσης Β΄, πριν από την υπογραφή του ενοικιαστηρίου εγγράφου, το ΤΕΣ θα έχει το δικαίωμα ανάκλησης της απόφασής του για την ενοικίαση του κτηρίου.

8. Ο Ιδιοκτήτης του κτηρίου πρέπει να έχει εξασφαλισμένες όλες τις κατά Νόμο απαιτούμενες άδειες και πιστοποιητικά. Οι απαιτούμενες άδειες και πιστοποιητικά πρέπει να έχουν εξασφαλισθεί πριν την υπογραφή του ενοικιαστηρίου εγγράφου. Ειδικά για υφιστάμενη οικοδομή, πρέπει να διαθέτει την τελική έγκριση πριν από τη λήξη της περιόδου υποβολής δήλωσης ενδιαφέροντος, δηλαδή την Παρασκευή, 14/9/2018.

9. Σημειώνεται ότι το κτήριο που θα προεπιλεγεί, πρέπει να συνάδει με τις απαιτήσεις/προδιαγραφές των αρμόδιων Κυβερνητικών Υπηρεσιών (Αστυνομία, Εθνική Αρχή Ασφαλείας, Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Πυροσβεστική Υπηρεσία και Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών) και να ικανοποιεί τις ανάγκες του ΤΕΣ. Σε περίπτωση που υποδειχθούν τροποποιήσεις του κτηρίου, το συνεπαγόμενο κόστος θα επιβαρύνει αποκλειστικά τον Ιδιοκτήτη. Επιπρόσθετα ο Ιδιοκτήτης θα επωμίζεται όλα τα έξοδα συντήρησης του κτηρίου καθόλη τη διάρκεια ενοικίασης του κτηρίου.

10. Το κτήριο πρέπει να παρέχει δυνατότητα πρόσβασης και διακίνησης σε άτομα με αναπηρία, να διαθέτει ανελκυστήρα (με προδιαγραφές για ΑμεΑ), κλιματισμό/θέρμανση και δομημένη καλωδίωση (structured cabling) για σκοπούς λειτουργίας δικτύων επικοινωνίας ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεφωνικού συστήματος, να υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης τέτοιας καλωδίωσης σε όλους τους εργασιακούς χώρους, σύστημα πυρασφάλειας και πυρανίχνευσης όπως και σύστημα συναγερμού, δηλαδή όλες τις αναγκαίες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Επίσης, πρέπει να υπάρχουν ξεχωριστοί υπομετρητές κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

11. Το κτήριο πρέπει να διαθέτει επίσης 8 χώρους στάθμευσης που να είναι χωροθετημένοι στο τεμάχιο του κτηρίου για τις ανάγκες του προσωπικού και των επισκεπτών, εκ των οποίων ο 1 χώρος να είναι διαμορφωμένος για στάθμευση ΑμεΑ. Σε περίπτωση που είναι αδύνατο να παραχωρηθούν και οι 8 χώροι στάθμευσης στο τεμάχιο του κτηρίου, θα εξετάζεται το ενδεχόμενο παραχώρησης 2 χώρων στάθμευσης σε χώρο που να γειτνιάζει με το κτήριο.

12. Στη Δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να αναφέρεται το εμβαδό κάθε χώρου (βλέπε χώρους στον πίνακα υπολογισμού των αναγκαίων εμβαδών γραφειακών και άλλων χώρων), περιλαμβανομένου και των χώρων στάθμευσης, με το αντίστοιχο προτεινόμενο μηνιαίο ενοίκιο (€/τ.μ./μήνα) ανά χώρο και το συνολικό ζητούμενο μηνιαίο ενοίκιο για όλους τους χώρους.

13. Με τη δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να υποβληθούν δύο αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων:
  • Τίτλος Ιδιοκτησίας,
  • Τελική Έγκριση ή Άδεια Οικοδομής,
  • Αρχιτεκτονικά Σχέδια κατόψεων /όψεων και τομών του κτηρίου,
  • Κατάλογος Εμβαδών και Σχέδιο Εμβαδομέτρησης τόσο των ωφέλιμων χώρων ανά όροφο, όσο και των εμβαδών των αποθηκών τα οποία να συνάδουν με την υφιστάμενη κατάσταση,
  • Τοπογραφικό Σχέδιο στο οποίο να υποδεικνύεται η θέση του κτηρίου,
  • Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, και
  • Ενυπόγραφη Δέσμευση /Δήλωση από συνιδιοκτήτες, αν το κτήριο έχει πέραν του ενός ιδιοκτήτη για το πραγματικό ενδιαφέρον ενοικίασης του κτηρίου.

14. Η δήλωση ενδιαφέροντος πρέπει να απευθύνεται στη Διευθύντρια του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων και να υποβληθεί ιδιοχείρως στις κυρίες Μαργαρίτα Θεοφιλίδου/Γιώτα Αλεξάνδρου/Μαρία Νικολάου, στην οδό Λόρδου Βύρωνος 61-63, 2ος όροφος, 6023 Λάρνακα, όχι αργότερα από την Παρασκευή, 14/9/2018 και ώρα 12:00. Για πληροφορίες και διευκρινήσεις παρακαλώ καλέστε/πληκτρολογήστε το τηλέφωνο με αριθμό 24817800.

Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων
3 Αυγούστου 2018

Πρόσκληση ενδιαφέροντος.doc