Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός με αρ. 1907/2006 (REACH) τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2007.

Βασικός στόχος του Κανονισμού REACH είναι να διασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της προαγωγής εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης των κινδύνων που ενέχουν οι χημικές ουσίες, καθώς και η ελεύθερη κυκλοφορία των χημικών ουσιών εντός της αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), με παράλληλη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας.

Με τον Κανονισμό REACH ιδρύθηκε επίσης ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA), ο οποίος εδρεύει στο Ελσίνκι της Φινλανδίας. Ο ECHA συντονίζει τις κοινοτικές αρχές όσον αφορά την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα, βοηθά τις επιχειρήσεις να συμμορφώνονται με τη νομοθεσία και προάγει την ασφαλή χρήση των χημικών προϊόντων.

Το πρόσφατο ανεπίσημο ενοποιημένο κείμενο του Κανονισμού REACH μπορείτε να το βρείτε εδώ.Τα αρχικά REACH προέρχονται από τις λέξεις Registration (Καταχώριση), Evaluation (Αξιολόγηση), Authorisation (Αδειοδότηση) και Restrictions (Περιορισμούς) of Chemicals (των χημικών προϊόντων).


Με το REACH επιτυγχάνεται καλύτερη διαχείριση των χημικών ουσιών για προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος και προωθούνται συνθήκες ασφάλειας και υγείας για τους εργαζόμενους, σε ένα κατάλληλο εργασιακό περιβάλλον στο οποίο οι χημικές ουσίες χρησιμοποιούνται με ελεγχόμενο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιείται η αρνητική επίδρασή τους. Εάν δεν είναι δυνατή η διαχείριση των κινδύνων, οι αρχές μπορούν με διάφορους τρόπους να περιορίζουν τις χρήσεις των χημικών ουσιών. Μακροπρόθεσμα, οι πλέον επικίνδυνες χημικές ουσίες υποκαθίστανται από άλλες, λιγότερο επικίνδυνες.

Επιπρόσθετα, ο Κανονισμός REACH ισχύει για όλες τις χημικές ουσίες, δηλαδή όχι μόνο αυτές που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικές διεργασίες αλλά και αυτές που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή ζωή όπως, για παράδειγμα, σε προϊόντα καθαρισμού και σε βαφές και σε αντικείμενα όπως ενδύματα, έπιπλα και ηλεκτρικές συσκευές. Η εφαρμογή του Κανονισμού REACH έχει επιπτώσεις στην πλειονότητα των επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

Με βάση την υποχρέωση του REACH για Καταχώριση, όλες οι χημικές ουσίες που εισάγονται ή παράγονται στην Ευρώπη έπρεπε να καταχωριστούν μέχρι τις 31.5.2018, σε τρία στάδια ανάλογα με την ποσοτική τους τάξη. Η Καταχώριση αφορά την κοινοποίηση στον ECHA, μέσω του φακέλου καταχώρισης, των πληροφοριών επικινδυνότητας και, κατά περίπτωση, αξιολόγησης των κινδύνων που μπορεί να θέτει η χρήση της ουσίας, καθώς και του τρόπου ελέγχου των κινδύνων αυτών.Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε ηλεκτρονικά με το καθοδηγητικό γραφείο

REACH HelpDesk για το REACH στην Κύπρο..


- 1. Βασικές πρόνοιες του Κανονισμού REACH
- 2. Προκαταχώριση και Καταχώριση Χημικών Ουσιών
- 3. Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας
- 4. Φόρουμ Ανταλλαγής Πληροφοριών για τις Χημικές Ουσίες (ΦΑΠΟ)
- 5. Εξαιρέσεις του Κανονισμού REACH
- 6. Τροποποιήσεις Κανονισμού REACH
- 7. Tέλη του REACH
- 8. Κανονισμός για τις Μεθόδους Δοκιμής του REACH
- 9. Καθοδηγητικά Έγγραφα για τον Κανονισμό REACH
- ECHA-term
- REACH HelpDesk
- REACH και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
- Παράρτημα XVII του Κανονισμού REACH / Απαγορεύσεις - Περιορισμοί Χημικών Ουσιών
- Στοχευμένες εκστρατείες για έλεγχο χημικών ουσιών που υπόκεινται σε απαγορεύσεις/περιορισμούς
- Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τον Κανονισμό REACH
_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2014 - 2024
Κυπριακή Δημοκρατία - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΚυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής