ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Chemical Substances


Στόχος του Κλάδου Χημικών Ουσιών είναι η αποτελεσματική εφαρμογή της Περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσίας και ο έλεγχος των χημικών ουσιών / προϊόντων που διατίθενται στην αγορά, ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των εργαζομένων και του ευρύτερου καταναλωτικού κοινού που έρχεται σε επαφή με χημικές ουσίες.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Κλάδος καλύπτει τις υποχρεώσεις της Κύπρου που απορρέουν από τους πιο κάτω Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς:


Περισσότερες πληροφορίες για τους πιο πάνω Κανονισμούς μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ECHA

Το προσωπικό του Κλάδου Χημικών Ουσιών συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) που έχουν ως στόχο την εναρμονισμένη και αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας για χημικές ουσίες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι δραστηριότητες αυτές περιλαμβάνουν την αξιολόγηση δεδομένων καταχώρισης χημικών ουσιών, προτάσεις για περαιτέρω μελέτη τους, εναρμονισμένες εκστρατείες στοχευμένων επιθεωρήσεων, προώθηση της συνεργασίας με άλλους Οργανισμούς και Φορείς, ετοιμασία και αξιολόγηση προτάσεων για εισαγωγή νέων περιορισμών στη χρήση χημικών ουσιών κ.ά.

Η επίτευξη των στόχων του Κλάδου προωθείται με την ύπαρξη ενός κατάλληλου νομοθετικού πλαισίου, με την επιτήρηση της εφαρμογής του μέσω κατάλληλου συστήματος επιθεωρήσεων που περιλαμβάνει στοχευμένες εκστρατείες και σχετικούς ελέγχους σε χημικά προιόντα που κυκλοφορούν στην Κυπριακή αγορά, καθώς και με την ενημέρωση και πληροφόρηση των εμπλεκομένων.

Λεπτομέρειες για την περί Χημικών Ουσιών νομοθεσία και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς για τους οποίους έχει αρμοδιότητα το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για τα χημικά μπορείτε να δείτε εδώ.


 • Εφαρμογή της Περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσίας
 • Ευρωπαϊκός Κανονισμός αρ. 1907/2006/ΕΚ - Κανονισμός REACH
 • Ευρωπαϊκός Κανονισμός αρ. 1272/2008/ΕΚ - Κανονισμός CLP
 • Ευρωπαικός Κανονισμός αρ. 649/2012/ΕΚ (Κανονισμός PIC) σχετικά με τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση
 • Πτητικές Οργανικές Ενώσεις (VOCs) σε χρώματα διακόσμησης, βερνίκια και άλλα προϊόντα βαφής αυτοκινήτων
 • Διεθνείς Συμβάσεις που αφορούν τη Διαχείριση/ Έλεγχο Χημικών Ουσιών
 • Ταξινόμηση, Επισήμανση και Συσκευασία Επικίνδυνων Χημικών Προϊόντων
 • Ευρετήριο Ταξινόμησης και Επισήμανσης Χημικών Ουσιών
 • Δελτία Δεδομένων Ασφάλειας
 • Χημικές ουσίες που υπόκεινται σε απαγορεύσεις/περιορισμούς σύμφωνα με το Παράρτημα XVII του Ευρωπαϊκού Κανονισμού REACH
 • Προϊόντα που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες
 • Μητρώο Επικίνδυνων Χημικών Προϊόντων -Κοινοποιήσεις στη Βάση Δεδομένων για τα Κέντρα Δηλητηριάσεων - Άρθρο 45 του CLP
 • Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE CHEREE
 • Παγκύπριο Συμβούλιο Χημικών Ουσιών
 • Εθνική Εικόνα Χημικών Προϊόντων
 • Αρχείο Ανακοινώσεων Κλάδου Χημικών Ουσιών
 • Διαλέξεις - Παρουσιάσεις σχετικά με τις χημικές ουσίες και τους Κανονισμούς REACH και CLP
 • _______________________________________________
  Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2014 - 2024
  Κυπριακή Δημοκρατία - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΚυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

  Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής