ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Χημικές Ουσίες


Το Eυρετήριο Tαξινόμησης και Eπισήμανσης (C&L Inventory) είναι μια Βάση Δεδομένων που έχει καταρτιστεί και τηρείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ECHA).

Η Βάση Δεδομένων του ΕCHA είναι μια από τις μεγαλύτερες ρυθμιστικές βάσεις δεδομένων στον κόσμο και περιλαμβάνει πληροφορίες από τους φακέλους καταχώρισης χημικών ουσιών που υποβάλλονται σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH, τις κοινοποιήσεις ταξινόμησης και επισήμανσης που υποβάλλονται από τη βιομηχανία σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό CLP και τις πληροφορίες που συγκεντρώνονται από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της διαδικασίας Αξιολόγησης Χημικών Ουσιών και ανανεώνεται τακτικά.

Επίσης, σε αυτή τη Βάση Δεδομένων περιλαμβάνονται και όλες οι χημικές ουσίες που έχουν Eναρμονισμένη Tαξινόμηση (Harmonised Classification) (Πίνακας 3.1 του παραρτήματος VI του κανονισμού CLP) καθώς και οι ονομασίες των εναρμονισμένων χημικών ουσιών, μεταφρασμένες σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ.


Συγκεκριμένα, η Βάση Δεδομένων προσφέρει πληροφορίες για:

  • την ταξινόμηση επικινδυνότητας και την επισήμανση 150.000 χημικών ουσιών,
  • την επικινδυνότητα και την ασφαλή χρήση των χημικών ουσιών που έχουν καταχωρισθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH,
  • περιλήψεις μελετών σχετικά με τις ιδιότητες και τις επιπτώσεις των χημικών ουσιών,
  • τις χημικές ουσίες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο με τις ουσίες που προκαλούν μεγάλη ανησυχία (Substances of very high concern, SVHC),
  • τις χημικές ουσίες, των οποίων η χρήση στην ΕΕ έχει περιοριστεί,
  • τις δραστικές ουσίες, τα βιοκτόνα προϊόντα, καθώς και κατάλογο των προμηθευτών των δραστικών ουσιών και των προϊόντων και
  • στατιστικά στοιχεία σχετικά με την εξαγωγή και εισαγωγή επικίνδυνων ουσιών, οι οποίες διέπονται από τον κανονισμό για τη διαδικασία συναίνεσης μετά από ενημέρωση (PIC).Η πρόσβαση στη βάση Δεδομένων του ECHA γίνεται επίσης μέσω της πιο κάτω ιστοσελίδας:


Για να προχωρήσετε σε αναζήτηση πληροφοριών για μια χημική ουσία απλά εισάγετε την ονομασία της χημικής ουσίας ή έναν χαρακτηριστικό κωδικό αριθμό CAS, EC ή EINECS και πατήστε αναζήτηση.Η πρόσβαση στις πιο πάνω πληροφορίες γίνεται σε τρία επίπεδα, ανάλογα με την πολυπλοκότητα και τη χρήση των δεδομένων που αναζητούνται:
  1. Στην απλή κάρτα πληροφοριών (Info card) παρέχεται μια περίληψη των βασικών πληροφοριών σχετικά με μια χημική ουσία. Οι χρήστες μπορούν να διαβάσουν για τις χημικές ουσίες στις οποίες είναι εκτεθειμένοι, πού συνήθως χρησιμοποιούνται αυτές, αν είναι επικίνδυνες και για τις προφυλάξεις που ενδεχομένως να χρειαστεί να λάβουν.
  2. Στο σύντομο προφίλ περιλαμβάνονται επιπρόσθετες πληροφορίες που αφορούν τις ιδιότητες μιας χημικής ουσίας και πως αυτές επηρεάζουν την ανθρώπινη υγεία καθώς επίσης και δεδομένα για τις περιβαλλοντικές και φυσικοχημικές ιδιότητες μιας χημικής ουσίας.
  3. Στα δεδομένα πηγής, περιλαμβάνονται οι πληροφορίες όπως έχουν υποβληθεί από τις εταιρείες στον ECHA, τόσο μέσω των φακέλων καταχώρισης του Κανονισμού REACH, όσο και από τις κοινοποιήσεις στο Ευρετήριο Ταξινόμησης και Επισήμανσης.


ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στις πιο κάτω συνδέσεις:

http://echa.europa.eu/information-on-chemicals

http://echa.europa.eu/documents/10162/22177693/what_is_an_infocard_en.pdf

http://newsletter.echa.europa.eu/documents/6362380/21817921/infocard_bp_postcard.pdf_______________________________________________
Πνευματικά Δικαιώματα© Κυπριακή Δημοκρατία 2014 - 2024
Κυπριακή Δημοκρατία - Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΚυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη: Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής