Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑνακοίνωση - Ασφάλεια και Υγεία στα Εργοτάξια - Εκστρατεία Επιθεώρησης Εργοταξίων - Μάρτιος, Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος του 2022 (KMK/8)
Κατά τους μήνες Μάρτιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο του 2022 το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΤΕΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, διεξάγει ειδική στοχευμένη εκστρατεία επιθεωρήσεων των εργοταξίων.

2. Ο Κατασκευαστικός τομέας είναι τομέας ψηλού κινδύνου, με ψηλό Δείκτη Συχνότητας Ατυχημάτων και τον ψηλότερο Δείκτη Σοβαρότητας Ατυχημάτων. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση της δραστηριότητας στον τομέα αυτό ο οποίος παρά το γεγονός ότι παρουσιάζει μείωση του Δείκτη Ατυχημάτων, έχει τον υψηλότερο Δείκτη Σοβαρότητας Ατυχημάτων σε σύγκριση με τους άλλους τομείς οικονομικής δραστηριότητας.

3. Η εκστρατεία σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις παραβάσεις που εντοπίζονται κατά τις επιθεωρήσεις των εργοταξίων καθώς και τα αίτια των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων που συνέβησαν τα τελευταία χρόνια κατά τη διάρκεια εκτέλεσης εργασιών σε εργοτάξια.

4. Σκοπός της εκστρατείας είναι η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκόμενων στα κατασκευαστικά έργα και η εφαρμογή προληπτικών και προστατευτικών μέτρων για τη μείωση των ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και επικίνδυνων συμβάντων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες στον τομέα αυτό.

5. Ο στόχος της εκστρατείας είναι ο έλεγχος συμμόρφωσης των εμπλεκομένων συντελεστών έργων (π.χ. ιδιοκτητών έργων, μελετητών / επιβλέποντων, εργολάβων, υπεργολάβων) με τις διατάξεις της περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νομοθεσίας.

6. Για σκοπούς πληροφόρησης επισυνάπτεται, ως Παράρτημα, κατάλογος των σημείων ελέγχου μαζί με τις αντίστοιχες επεξηγήσεις.

7. Στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ είναι διαθέσιμες περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα Ασφάλειας και Υγείας στις κατασκευές και σχετικά ενημερωτικά έντυπα για τις βασικές πρόνοιες των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών του 2015 (Κ.Δ.Π. 410/2015), τις βασικές υποχρεώσεις του Κύριου του Έργου (ιδιοκτήτη), του Μελετητή, του Εργολάβου και τα καθήκοντα του Συντονιστή για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου (Συντονιστή Α&Υ Μελέτης) και του Συντονιστή για τα θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου (Συντονιστής Α&Υ Εκτέλεσης).

Για πρόσθετες διευκρινίσεις ή πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον αρμόδιο Λειτουργό στην ηλεκτρονική διεύθυνση morphanides@dli.mlsi.gov.cy, ή/και στα τηλ. 22405660 / 22405615.

Μάρτιος 2022

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Αρχείο Word Parartima_Simia_Elegxou.doc (101,48 Kb)