Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Χημικές ΟυσίεςΠροϊόντα που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες

Ο Κλάδος Χημικών Ουσιών διενεργεί επιθεωρήσεις σε υποστατικά με στόχο τον εντοπισμό και κατάσχεση/απόσυρση μη συμμορφούμενων προϊόντων που περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων ή/ και του κοινού.

Μετά τον εντοπισμό των μη συμμορφούμενων προϊόντων, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται από τη νομοθεσία για την απόσυρσή τους και τον περιορισμό της διάθεσής τους στην αγορά.

Συγκεκριμένα, ο Κλάδος προβαίνει σε άμεση ενημέρωση του κοινού με έκδοση σχετικών ανακοινώσεων καθώς και στην απόσυρση και περιβαλλοντικά ορθή καταστροφή των μη συμμορφούμενων προϊόντων, όπου χρειάζεται.

Επιπρόσθετα τα μη συμμορφούμενα προϊόντα κοινοποιούνται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) για μη ασφαλή προϊόντα, ώστε να ενημερώνονται άμεσα και να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα συμμόρφωσης από όλα τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.