Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Χημικές ΟυσίεςΕθνική Εικόνα Χημικών Προϊόντων

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας ολοκλήρωσε το 2011 την τροποποιημένη 2η Έκδοση της Εθνικής Εικόνας Χημικών Προϊόντων της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η ετοιμασία της Εθνικής Εικόνας κάθε κράτους προτάθηκε από το Διακυβερνητικό Φόρουμ για τη Χημική Ασφάλεια (IFCS), για την ανάπτυξη στενότερης διεθνούς συνεργασίας σε θέματα χημικής ασφάλειας. Περιλαμβάνει ανασκόπηση της υφισταμένης νομοθεσίας και των διαδικασιών που σχετίζονται με θέματα διαχείρισης των χημικών προϊόντων και παρουσιάζει με εύκολο και κατανοητό τρόπο τους εμπλεκόμενους/αρμόδιους φορείς.

Η δημιουργία της Εθνικής Εικόνας των κρατών απορρέει επίσης από την εφαρμογή του προγράμματος Agenda 21 (Κεφάλαιο 19) της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη (UNCED) που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο της Βραζιλίας το 1992, με στόχο την περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση των επικίνδυνων χημικών προϊόντων.

Την ευθύνη της ετοιμασίας της Εθνικής Εικόνας για την Κυπριακή Δημοκρατία ανέλαβε το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, το οποίο έχει την αρμοδιότητα της νομοθεσίας που αφορά την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία των επικίνδυνων χημικών προϊόντων καθώς και για την προστασία από χημικούς παράγοντες στην εργασία. Όλα τα εμπλεκόμενα αρμόδια κυβερνητικά τμήματα καθώς και μη κυβερνητικοί φορείς έδωσαν τη συνεισφορά τους στα θέματα της αρμοδιότητας τους κατά την ετοιμασία της Εθνικής Εικόνας της Κύπρου για τα χημικά προϊόντα.