Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Χημικές ΟυσίεςΔελτία Δεδομένων Ασφάλειας

Στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό με αρ. 830/2015/ΕΚ που τροποποιεί το Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού REACH καθορίζονται οι απαιτήσεις για τη σύνταξη των Δελτίων Δεδομένων Ασφάλειας (ΔΔΑ).

Τα ΔΔΑ αποτελούν το βασικό εργαλείο με το οποίο διασφαλίζεται ότι οι παρασκευαστές και οι εισαγωγείς κοινοποιούν τις απαραίτητες πληροφορίες κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής χρήση των χημικών ουσιών και των μειγμάτων που διαθέτουν στην αγορά.

Τα ΔΔΑ περιέχουν 16 υποχρεωτικά σημεία. Περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις ιδιότητες μιας χημικής ουσίας ή ενός χημικού μείγματος, τους κινδύνους που πιθανόν να εμπερικλείει η χρήση τους, οδηγίες για τον χειρισμό, την απόρριψη και τη μεταφορά τους, καθώς και με τα μέτρα πρώτων βοηθειών, πυρόσβεσης και ελέγχου της έκθεσης σε αυτά.

Για τις χημικές ουσίες και τα μείγματα που κυκλοφορούν στην Κυπριακή αγορά, τα ΔΔΑ πρέπει οπωσδήποτε να έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα.


Ο αριθμός Τηλεφώνου Επείγουσας Ανάγκης του Κέντρου Δηλητηριάσεων
για την Κύπρο που πρέπει να αναγράφεται στο σημείο 1 του ΔΔΑ είναι το 1401
(ώρες λειτουργίας 24 ώρες/24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα)ΔΔΑ πρέπει να παρέχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
  • Για κάθε χημική ουσία ή ένα χημικό μείγμα που ταξινομείται ως επικίνδυνο σύμφωνα με τον Kανονισμό CLP,
  • Για κάθε χημική ουσία που είναι Aνθεκτική, Βιοσυσσωρεύσιμη και Τοξική (ΑΒΤ) ή άκρως Ανθεκτική και άκρως Βιοσυσσωρεύσιμη (αΑαΒ), όπως ορίζεται στον κανονισμό REACH (παράρτημα XIII), ή
  • Για κάθε χημική ουσία που περιλαμβάνεται στον κατάλογο Υποψήφιων Ουσιών που Προκαλούν Πολύ Μεγάλη Ανησυχία (Substances of Very High Concern - SVHC ).

Επίσης, για ορισμένα χημικά μείγματα τα οποία δεν έχουν ταξινομηθεί ως επικίνδυνα αλλά περιέχουν επικίνδυνες χημικές ουσίες ή ουσίες για τις οποίες υπάρχουν Κοινοτικά Όρια Έκθεσης Εργαζομένων (Occupational Exposure Limits - OELs), απαιτείται να υπάρχει ΔΔΑ.Ενημερωτικό Φυλλάδιο για ΔΔΑΚαθοδήγηση του ECHA σχετικά με τη σύνταξη των ΔΔΑΗλεκτρονικός Οδηγός του ECHA για τους παραλήπτες των ΔΔΑΚατεβάστε το αρχείο Acrobat Safety_Data-Sheets.pdf