Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Υποχρεώσεις Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης των Κινδύνων από 1.1.2023 (ΚΔΟΘ 12/2022)
Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας υπενθυμίζει τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν εγκριθεί για την παροχή Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης των Κινδύνων (γνωστές ως ΕΞΥΠΠ) ότι με βάση τις πρόνοιες των περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμών του 2021 (Κ.Δ.Π. 158/2021), εφαρμόζονται νέες ρυθμίσεις από 1.1.2023.

2. Από την πιο πάνω ημερομηνία τίθεται σε ισχύ η υποχρέωση για απόκτηση και χρήση από κάθε ΕΞΥΠΠ των τεσσάρων οργάνων / εξοπλισμών που ακολουθούν, όπως προνοείται στον Καν. 25(8)(α)(vi) των πιο πάνω Κανονισμών:

    1. Φωτόμετρο,
    2. Όργανο μέτρησης της στάθμης Θορύβου,
    3. Όργανο μέτρησης Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2), με αυτόματο υπολογισμό των αλλαγών αέρα για εξαερισμό κτιρίων, και
    4. Σωληνάρια και εξοπλισμός για έλεγχο Συστημάτων Τοπικού Εξαερισμού (Ventilation Smoke Tubes).


3. H αξιολόγηση βλαπτικών παραγόντων που υφίστανται στην πλειοψηφία των χώρων εργασίας στην Κύπρο πηγάζει από την ανάγκη για ετοιμασία και εφαρμογή ολοκληρωμένων Γραπτών Εκτιμήσεων Κινδύνων και Συστημάτων Διαχείρισης Κινδύνων από τον κάθε εργοδότη. Επισημαίνεται ότι η απόκτηση και χρήση Φωτόμετρου και Σωληναρίων και σχετικού εξοπλισμού για τον έλεγχο των Συστημάτων Τοπικού Εξαερισμού (Ventilation Smoke Tubes) από τους ΕΞΥΠΠ θα συνδράμει στη λήψη κατάλληλων μέτρων από τους εργοδότες με βάση τις πρόνοιες των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας στους Χώρους Εργασίας Κανονισμούς του 2002 (Κ.Δ.Π. 174/2002) και 2004 (Κ.Δ.Π. 494/2004). Η χρήση οργάνου μέτρησης της Στάθμης Θορύβου για μέτρηση και ορθή αξιολόγηση των επιπέδων θορύβου στους χώρους εργασίας επιφέρει την ουσιαστική συμμόρφωση του κάθε εργοδότη με τους περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Προστασία από τον Θόρυβο) Κανονισμούς του 2006 (Κ.Δ.Π. 317/2006). Αντίστοιχα, η απόκτηση και χρήση Οργάνου μέτρησης Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2) από τους ΕΞΥΠΠ για αυτόματο υπολογισμό των αλλαγών αέρα για εξαερισμό εσωτερικών χώρων εργασίας θα βοηθήσει τους εργοδότες να συμμορφώνονται με το περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Κώδικας Πρακτικής για την Ποιότητα του Αέρα Εσωτερικού Χώρου) Διάταγμα του 2014 (Κ.Δ.Π. 519/2014).

4. Για την άμβλυνση των επιπτώσεων των βλαπτικών παραγόντων στην υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, οι εργοδότες υποχρεούνται να λαμβάνουν κατάλληλα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα, αφού πρώτα επιμετρηθούν οι βλαπτικοί παράγοντες και γίνει κατάλληλη αξιολόγηση των κινδύνων. Αναμένεται ότι η διενέργεια μετρήσεων από τους ΕΞΥΠΠ θα συνδράμει στη μείωση και εξάλειψη των θεωρητικών ΓΕΚ που ετοιμάζονται σε συμβαλλόμενους εργοδότες και αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα μαζικά με απλή αντιγραφή από μια πρότυπη μελέτη, στις οποίες αποτυγχάνεται η αξιολόγηση των πηγών κινδύνου στους χώρους εργασίας, αλλά ούτε και καθορίζονται εξατομικευμένα προληπτικά και προστατευτικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων από τους δυνητικούς κινδύνους που προκύπτουν για την ασφάλεια και την υγείας τους στον συγκεκριμένο χώρο εργασίας.

5. Καταληκτικά, η διενέργεια μετρήσεων με τη χρήση των καθορισμένων οργάνων και εξοπλισμών και η ορθή αξιοποίηση των μετρήσεων για τη σύνταξη των Γραπτών Εκτιμήσεων των Κινδύνων θα βελτιώσει την ποιότητα των εργασιών που διεξάγουν οι ΕΞΥΠΠ και θα συνδράμει ουσιαστικά στη λήψη των ενδεικνυόμενων μέτρων για προστασία των εργαζόμενων από σημαντικούς βλαπτικούς παράγοντες στους χώρους εργασίας. Κάθε ΓΕΚ που ετοιμάζεται από τους ΕΞΥΠΠ, πρέπει να είναι ολοκληρωμένη, εστιάζει στα πραγματικά προβλήματα και παραλείψεις ασφάλειας και υγείας στους συγκεκριμένους χώρους εργασίας και σ’ αυτή πρέπει να προτείνονται πρακτικές και εφαρμόσιμες λύσεις στους εργοδότες / τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα, αφού πρώτα ληφθούν υπόψη οι μετρήσεις των βλαπτικών παραγόντων που θα έχουν διενεργηθεί στους χώρους αυτούς.

Οι Κανονισμοί που διέπουν τον θεσμό των ΕΞΥΠΠ είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στον πιο κάτω σύνδεσμο:

http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dliup.nsf/All/21060B06AD2E039AC2257E03004124A5?OpenDocument23.9.2022

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Αρχείο Acrobat Reader Anakoinosi_Ypoxreoseis_EXYPP_apo_1-1-2023.pdf (244,53 Kb)