Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Χημικές ΟυσίεςΔιεθνείς Συμβάσεις που αφορούν τη Διαχείριση/ Έλεγχο Χημικών Ουσιών

Διεθνής Σύμβαση PIC

Η Σύμβαση του Ρότερνταμ περί της Διαδικασίας Συναίνεσης μετά από Ενημέρωση για ορισμένα Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα και Προϊόντα Φυτοπροστασίας στο Διεθνές Εμπόριο, που αναφέρεται συντομογραφικά ως Σύμβαση PIC τέθηκε σε ισχύ στις 24 Φεβρουαρίου 2004.

Σκοπός της Σύμβασης PIC είναι να προάγει τον καταμερισμό της ευθύνης και της συνεργασίας μεταξύ των Μερών, στο διεθνές εμπόριο ορισμένων επικίνδυνων χημικών προϊόντων έτσι ώστε να προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από δυνητική βλάβη και να συνεισφέρει στην περιβαλλοντικά ορθή χρήση τους, διευκολύνοντας την ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους, προβλέποντας μια εθνική διαδικασία λήψης αποφάσεων για την εισαγωγή και εξαγωγή τους και διανέμοντας τις αποφάσεις αυτές στα Μέρη.

Η Κυπριακή Δημοκρατία επικύρωσε τη Σύμβαση PIC με τον περί της Σύμβασης του Ρότερνταμ περί της Διαδικασίας Συναίνεσης μετά από Ενημέρωση για Ορισμένα Επικίνδυνα Χημικά Προϊόντα και Προϊόντα Φυτοπροσταστίας στο Διεθνές Εμπόριο (Κυρωτικό) Νόμο του 2004 (Ν. 20(ΙΙΙ)/2004).

Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να εφαρμόσει τη Σύμβαση του Ρότερνταμ εξέδωσε τον Κανονισμό 649/2012/EK (σε αντικατάσταση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 689/2008/ΕΚ) σχετικά με τις εισαγωγές και εξαγωγές επικίνδυνων χημικών προϊόντων. Ο εν λόγω Κανονισμός περιλαμβάνει τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την εξαγωγή και εισαγωγή χημικών προϊόντων των οποίων η χρήση υπόκειται σε απαγόρευση ή αυστηρούς περιορισμούς εντός της Κοινότητας, περιλαμβανομένων και των χημικών προϊόντων που έχουν υπαχθεί στη Σύμβαση PIC. Τα χημικά προϊόντα που υπόκεινται στις διαδικασίες του Κανονισμού 649/2012/ΕΚ περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ι (Μέρος 3) αυτού.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Σύμβαση PIC μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Σύμβασης.

Διεθνής Σύμβαση POPs

Η Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Persistent Organic Pollutants - POPs), συντομογραφικά αποκαλούμενη ως Σύμβαση POPs, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 17 Μαΐου 2004, έχει κυρωθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία με τον περί της Σύμβασης της Στοκχόλμης για τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους (Κυρωτικό) Νόμο του 2004 (Ν. 42(ΙΙΙ)/2004).

Στόχος της Σύμβασης είναι η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τους Έμμονους Οργανικούς Ρύπους. Οι Έμμονοι Οργανικοί Ρύποι είναι ουσίες που έχουν τοξικές ιδιότητες, ανθίστανται στη διάσπαση, συσσωρεύονται στον οργανισμό του ανθρώπου και των ζώων, μεταφέρονται μέσω του αέρα, του νερού και των μεταναστευτικών ειδών και μπορούν να αποτίθενται μακριά από τον τόπο έκλυσης τους. Παραδείγματα έμμονων οργανικών ρύπων είναι το DDT και τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs).

Τα Μέρη της Σύμβασης της Στοκχόλμης έχουν την υποχρέωση να λαμβάνουν μέτρα για εξάλειψη της παραγωγής και χρήσης των Έμμονων Οργανικών Ρύπων που καθορίζει η Σύμβαση και να περιορίσουν την παραγωγή και χρήση ορισμένων άλλων ΄Εμμονων Οργανικών Ρύπων που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Σύμβαση POPs μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Σύμβασης.

Στρατηγική Προσέγγιση στη Διεθνή Διαχείριση Χημικών - SAICM

Οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής που έγινε στο Τζιοχάνεσπουργκ το 2002 έθεσαν ως στόχο μέχρι το 2020 να προωθήσουν αλλαγές στην παραγωγή και χρήση χημικών ουσιών με τρόπους που θα μειώνουν σημαντικά τις οποιεσδήποτε αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Για την επίτευξη του στόχου αυτού διεξάγεται κάθε τρία χρόνια Διεθνής Συνάντηση για τη Διαχείριση Χημικών Προϊόντων (International Conference on Chemicals Management – ICCM) στην οποία εξετάζονται και προωθούνται θέματα ελέγχου και διαχείρισης χημικών ουσιών, προϊόντων και μειγμάτων.

Στην Πρώτη Διεθνή Συνάντηση (ICCM-1) που έγινε το 2006 στο Ντουπάϊ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων υιοθετήθηκε η Στρατηγική Προσέγγιση στη Διεθνή Διαχείριση Χημικών (Strategic Approach to International Chemicals Management – SAICM) η οποία καθορίζει την πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί μέχρι το 2020 για επίτευξη του πιο πάνω στόχου. Η Στρατηγική αυτή Προσέγγιση περιλαμβάνει τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε παγκόσμιο επίπεδο (Global Action Plan) στους ακόλουθους πέντε τομείς πολιτικής:
  • Τη μείωση του κινδύνου (Risk Reduction). Καθορίζονται οι ενέργειες που πρέπει να υλοποιηθούν για μείωση του κινδύνου στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον από τη χρήση χημικών προϊόντων.
  • Τη γνώση και πληροφόρηση (Knowledge and Information). Διασφαλίζεται ότι υπάρχει ικανοποιητική γνώση και πληροφόρηση για τα χημικά που κυκλοφορούν στην αγορά ούτως ώστε αυτά να αξιολογηθούν κατάλληλα και να τύχουν σωστής και ασφαλούς διαχείρισης.
  • Τη Διοίκηση (Governance). Ενισχύεται η ορθολογιστική χρήση χημικών μέσω της προώθησης και εφαρμογής νομοθεσίας σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η διεθνής συνεργασία για αποτροπή του παράνομου διεθνούς εμπορίου στη χρήση χημικών προϊόντων.
  • Την ενδυνάμωση υποδομών και τεχνική υποστήριξη (Capacity Building and Technical Cooperation). Προωθείται η ενίσχυση των υποδομών σε όλες τις χώρες, ιδιαίτερα τις αναπτυσσόμενες, για σωστή διαχείριση των χημικών προϊόντων. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να εγκαθιδρυθούν μηχανισμοί για συνεργασία και τεχνική υποστήριξη που θα οδηγήσουν στη σύγκλιση του επιπέδου των υποδομών μεταξύ ανεπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών.
  • Την παράνομη διεθνή διακίνηση επικίνδυνων χημικών (illegal international traffic). Προωθούνται δράσεις για τερματισμό της παράνομης διεθνούς διακίνησης επικίνδυνων και απαγορευμένων χημικών προϊόντων και προωθείται η ενίσχυση των μηχανισμών αλληλοενημέρωσης μεταξύ των Κρατών.

Επιπρόσθετα από τα πιο πάνω η Στρατηγική Προσέγγιση περιλαμβάνει και αναφορές σε οικονομικά θέματα για χρηματοδότηση κατάλληλων προγραμμάτων και δράσεων.