Κυπριακή Δημοκρατία
Κυπριακή Δημοκρατία - Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

ΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - Επικίνδυνες Χημικές ουσίες σε Παιχνίδια που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά (ΚΧΠΑΥ/34)
Στο πλαίσιο της εφαρμογής της περί Χημικών Ουσιών Νομοθεσίας, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας προχώρησε σε εκστρατεία ελέγχου παιχνιδιών και ειδών παιδικής φροντίδας που διατίθενται στην Κυπριακή αγορά. Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας λήφθηκαν 25 δείγματα παιχνιδιών για έλεγχο της περιεκτικότητάς τους σε Φθαλικούς Εστέρες.

Οι Φθαλικοί Εστέρες είναι ουσίες που χαρακτηρίζονται ως τοξικές για την αναπαραγωγή και περιλαμβάνονται στους περιορισμούς του Παραρτήματος XVII του Κανονισμού REACH (σημεία 51 και 52). Σύμφωνα με τους περιορισμούς αυτούς, τα παιχνίδια και τα αντικείμενα παιδικής φροντίδας που περιέχουν συγκεκριμένους Φθαλικούς Εστέρες σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες από 0,1% κατά βάρος σε πλαστικοποιημένο υλικό, δεν πρέπει να διατίθενται στην αγορά.

Μετά από εργαστηριακή ανάλυση των δειγμάτων που διενεργήθηκε από το Γενικό Χημείο του Κράτους, σε 4 από τα 25 δείγματα ανιχνεύθηκαν Φθαλικοί Εστέρες σε συγκεντρώσεις υψηλότερες από αυτές που καθορίζονται στη νομοθεσία. Τα μη συμμορφούμενα παιγνίδια φαίνονται στον πιο κάτω Πίνακα.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι έχει ήδη ξεκινήσει διαδικασία άμεσης απόσυρσης από την Κυπριακή αγορά και καταστροφής των μη συμμορφούμενων προϊόντων.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τους Λειτουργούς στα τηλ. 22405611, 22405637 και 22405609, καθώς επίσης να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Τμήματος στην πιο κάτω διεύθυνση:
Δείτε τα μη συμμορφούμενα προϊόντα στη συνημμένη Ανακοίνωση.
Αρχείο Acrobat Reader 20220914_ΚΧΠΑΥ34_Phthalates 2022.pdf (242,22 Kb)