ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διαδικασία Εξέτασης Αιτήσεων


Η διαδικασία εξέτασης αιτήσεων που υποβάλλονται από Κυπριακές Επιχειρήσεις είναι η εξής:

Οι εργοδότες απευθύνονται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας (Ε.Γ.Ε) όπου γίνεται η δέουσα έρευνα για διαπίστωση της τήρησης των Κριτηρίων Απασχόλησης Αλλοδαπών με κυριότερη πρόνοια τη διερεύνηση της δυνατότητας ικανοποίησης των αναγκών του εργοδότη από την επιτόπια αγορά εργασίας.

Προς τούτο ο ενδιαφερόμενος εργοδότης κοινοποιεί κενή θέση μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης των Ε.Γ.Ε και για διάστημα 2 εβδομάδων (εξαιρουμένου του τομέα της γεωργοκτηνοτροφίας όπου το αίτημα για απασχόληση αλλοδαπών υποβάλλεται ταυτόχρονα με την γνωστοποίηση της κενής θέσης εργασίας), γίνεται προσπάθεια εξεύρεσης προσωπικού από την επιτόπια αγορά εργασίας. Παράλληλα ζητείται δημοσίευση της κενής θέσης στον ημερήσιο τύπο. Σε περίπτωση που δεν εξευρεθούν άτομα από την επιτόπια αγορά εργασίας για την πλήρωση των κενών θέσεων, ο εργοδότης υποβάλλει αίτηση σε ειδικό έντυπο για απασχόληση αλλοδαπών, δεόντως συμπληρωμένο μαζί με όλα τα απαιτούμενα παραστατικά που αναγράφονται σ’ αυτό.

Για τον τομέα γεωργίας/ κτηνοτροφίας δεν απαιτείται ο έλεγχος της αγοράς εργασίας στις περιπτώσεις αιτημάτων για ανανέωση εγκρίσεων απασχόλησης αλλοδαπών.

Όταν ο εργοδότης αποτείνεται είτε για επιπρόσθετο αλλοδαπό προσωπικό είτε για ανανέωση ή αντικατάσταση υφιστάμενου αλλοδαπού προσωπικού, πέραν των πιο πάνω αποδεικτικών στοιχείων ζητούνται και αποδεικτικά στοιχεία για την ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης (εξωνοσοκομειακή και νοσοκομειακή) του αλλοδαπού προσωπικού που ήδη απασχολούσε .

Η σχετική αίτηση με όλα τα συνημμένα προωθείται στα Κεντρικά Γραφεία του Τ.Ε για λήψη τελικής απόφασης και ακολούθως αποστέλλεται στον εργοδότη απάντηση αναφορικά με το αίτημα του.

Οι Κύπριοι εργοδότες, που εγκρίνονται κατ’αρχήν από το Τμήμα Εργασίας, για να εργοδοτήσουν συγκεκριμένο αριθμό αλλοδαπών σε συγκεκριμένα επαγγέλματα, υποβάλλουν στη συνέχεια στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ονομαστικές αιτήσεις αλλοδαπών για εργοδότηση τους στην Κύπρο.

Οι άδειες εργασίας χορηγούνται από το Διευθυντή του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης.
No documents found


Αρχή
_______________________________________________
© 2017 - 2022 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΤμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής