ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Νομοθεσία


Στο μέρος αυτό μπορείτε να πληροφορηθήτε για τα κύρια νομοθετήματα (Νόμους, Κανονισμούς, Διατάγματα) που εφαρμόζει το Τμήμα Εργασίας.

Σημείωση: Για να μπορέσετε να δείτε τα pdf files, χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας Acrobat Reader, version 6.0.3 ή νεότερο.


Ο Περί της Διευκόλυνσης της Άσκησης των Δικαιωμάτων των Εργαζομένων στο Πλαίσιο της Ελεύθερης Κυκλοφορίας των Εργαζομένων Νόμος του 2017 (Ν.37(Ι)2017)


Ο περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Νόμος του 2001 (N. 48(I)/2001) και ο τροποποιητικός Νόμος (Ν.15(Ι)/2012)


Οι περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Νόμοι (Ενοποιημένο Κείμενο 2001 και 2012)


Οι Περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση Κανονισμοί του 2012 (Κ.Δ.Π. 78/2012) και Οι Περί Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση (Τροποποιητικοί) Κανονοσμοί του 2019 Κ.Δ.Π.201/2019


Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 2012 και Κανονισμοί του 2012


Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Τροποποιητικός Νόμος του 2013 και Κανονισμοί του 2013


Ο Περί της Εργασίας Μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης Νόμος του 2012 [Ν. 174(Ι)/2012]


Οι Περί της Εργασίας Μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης Κανονισμοί του 2012 [Κ.Δ.Π. 517/2012]


Οι Περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμοι (Ενοποιημένο Κείμενο 1997-2019)


Ο Περί Προστασίας της Μητρότητας Νόμος - Τροποποιητικός


Ο Περί Προστασίας της Πατρότητας Νόμος του 2017


Οι περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμοι (ενοποιημένο κείμενο 2002-2014) και ο Ν. 86(Ι)/2021


Ο περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και στην Επαγγελματική Εκπαίδευση Νόμος του 2002 (Ν.205(Ι)/2002) και οι Τροποποιητικοί Νόμοι (Ν. 191(Ι)/2004), (Ν.40(Ι)/2006) και (Ν.176(Ι)/2007)


Κανονισμός για την Παροχή Ανεξάρτητης Συνδρομής σύμφωνα με το Ν.205(Ι)/2002


Ο Περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση και την Εργασία Νόμος Ν. 58 (Ι) /2004 (ενοποιημένο κείμενο 2004-2009)


Ο Περί Ίσης Μεταχείρισης στην Απασχόληση Νόμος Ν. 58(Ι)2004 και ο Τροποποιητικός Νόμος του 2007 Ν.50(Ι)/2007


Ο περί Απόσπασης Εργαζομένων στο Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών Νόμος του 2017 (Ν.63(Ι)/2017 και ΚΔΠ 196/2017), και ο (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020 (Ν.158(Ι)/2020)


Ο περί Λιμενεργατών (Ρύθμιση Απασχόλησης) Νόμος Κεφ. 184 και οι Τροποποιητικοί Νόμοι (Ν.5/1960),(Ν 55/1968), (Ν 210/1990) και (ΚΔΠ296/90)


Ο Περί Αναγνώρησης των Επαγγελματικών Προσόντων Νόμος Ν31(Ι)/2008 και ο Τροποποιητικός Νόμος 34(Ι)/2017


Ο περί Καταργήσεως του περί Απασχολήσεως Γυναικών εν Καιρώ Νυκτός Νόμου Ν107(Ι)2002Αρχή
_______________________________________________
© 2017 - 2023 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών ΑσφαλίσεωνΤμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής