Ελληνικά
Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και Εθνικών Πόρων που υλοποιούνται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Measure 1.3 - Vocational Training and Promotion of Public Assistance Recipients in the Labour MarketMeasure 1.3 - Vocational Training and Promotion of Public Assistance Recipients in the Labour Market
Measure 1.4 - Expansion and Improvement of Care Services for the Children, the Elderly, the Disabled and other DependantsMeasure 1.4 - Expansion and Improvement of Care Services for the Children, the Elderly, the Disabled and other Dependants

Best viewed with Internet Explorer 5.5+, Netscape Navigator 6.2+

Send to Friend
© 2006 - 2008 Republic of Cyprus, Ministry of Labour and Social Insurance