English | Turkçe
Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία
Κυπριακή ΔημοκρατίαΥπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας
Αναζήτηση: Αναζήτηση

Διάλογοι

English

ΕκτύπωσηΕκτύπωση
Αυτό το Σεμινάριο υποστηρίζεται από το Κοινοτικό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη – PROGRESS (2007 - 2013).

Η Απόφαση αριθ. 1672/2006 που καθιερώνει ένα Κοινοτικό Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη – το PROGRESS, υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στις 24 Οκτωβρίου 2004 και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στις 15 Νοεμβρίου 2006. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποσκοπεί στο να στηρίξει οικονομικά την εφαρμογή των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους τομείς της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων όπως καθορίζονται στην Κοινωνική Ατζέντα, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής της Λισσαβώνας
.
Η αποστολή του PROGRESS είναι να ενισχύσει τη συμβολή της ΕΕ στις προσπάθειες των κρατών μελών για τη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας και μιας πιο συνεκτικής κοινωνίας, όπως και στη διεκπεραίωση της σχετικής υποχρέωσης. Για αυτό το σκοπό, το PROGRESS:

· παρέχει ανάλυση και συμβουλευτική σε θέματα πολιτικής, που εμπίπτουν στους τομείς αρμοδιότητας του,
· υποστηρίζει και παρακολουθεί την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ και της πολιτικής που σχετίζεται με τους τομείς που αφορούν το Πρόγραμμα,
· προωθεί την αλληλοενημέρωση σε θέματα πολιτικής, εκπαίδευσης και υποστήριξης μεταξύ των κρατών μελών, στη βάση των σκοπών και των προτεραιοτήτων της ΕΕ και
· διοχετεύει στα κατάλληλα κανάλια τις απόψεις των εμπλεκόμενων φορέων και της κοινωνίας γενικά.

Το επταετές Πρόγραμμα εμπλέκει όλους τους φορείς που μπορούν να βοηθήσουν στη διαμόρφωση κατάλληλης και αποτελεσματικής απασχόλησης, κοινωνικής νομοθεσίας και πολιτικών, μεταξύ των 27 Κρατών Μελών, των ΕΣΣΕ-ΕΟΣ, της Κροατίας, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Σερβίας.

Το παρόν εκφράζει την άποψη του συντάκτη και η Επιτροπή δεν είναι υπεύθυνη για την οποιαδήποτε άλλη χρήση των πληροφοριών που περιλαμβάνονται”

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έτους Ίσων Ευκαιριών 2007, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσκάλεσε με δημόσιο διαγωνισμό ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν προτάσεις για την προώθηση δραστηριοτήτων πληροφόρησης σε εθνικό επίπεδο στους τομείς των διακρίσεων, της διαφορετικότητας και της ισότητας. Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας υπέβαλαν πρόταση για την υλοποίηση τέτοιων δραστηριοτήτων, η οποία αξιολογήθηκε θετικά. Η ΕΕ χρηματοδοτεί κατά 80% το πρόγραμμα αυτό, που έχει διάρκεια ενός χρόνου, ενώ το υπόλοιπο 20% της δαπάνης έχει αναλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία. Στόχος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και των εμπλεκόμενων λειτουργών και φορέων σε θέματα καταπολέμησης των διακρίσεων, σεβασμού της διαφορετικότητας και προώθησης ίσων ευκαιριών για όλους, ιδιαίτερα όσον αφορά τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Επίσης, στοχεύει στην καταπολέμηση των διακρίσεων όσον αφορά το φύλο, την εθνικότητα, τη θρησκεία, τις ειδικές ανάγκες, την ηλικία και το σεξουαλικό προσανατολισμό.

Το έτος 2007 αποτέλεσε το Ευρωπαϊκό Έτος Ίσων Ευκαιριών για Όλους και ήταν μια ευκαιρία ανανέωσης του κοινού οράματος για μια Ευρώπη όπου όλοι οι άνθρωποι θα απολαμβάνουν μια ζωή απαλλαγμένη από διακρίσεις και ανισότητες. Στα πλαίσια της συνέχισης αυτού του κοινού οράματος, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσκάλεσε με δημόσιο διαγωνισμό ενδιαφερόμενους φορείς να υποβάλουν προτάσεις για την προώθηση δραστηριοτήτων πληροφόρησης σε εθνικό επίπεδο στους τομείς των διακρίσεων, της διαφορετικότητας και της ισότητας.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση εθνικών δραστηριοτήτων πληροφόρησης, η οποία αξιολογήθηκε θετικά. Το Πρόγραμμα που προτείναμε έχει διάρκεια ένα χρόνο και αναμένεται να ολοκληρωθεί με το τέλος του 2008. Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα €105 766,22 και συγχρηματοδοτείται κατά 80% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά 20% από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι δραστηριότητες που προγραμματίζονται εντάσσονται στο πλαίσιο των δύο Ευρωπαϊκών Οδηγιών που αποτελούν τους πυλώνες της κοινοτικής νομοθεσίας σε θέματα καταπολέμησης των διακρίσεων. Συγκεκριμένα, η Οδηγία 2000/43/EΚ του Συμβουλίου, της 29ης Ιουνίου 2000, περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνικής καταγωγής και η Οδηγία 2000/78/EΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία.

Οι προσπάθειες για την καταπολέμηση των διακρίσεων είχαν ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μιας σφαιρικής νομοθετικής ρύθμισης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Παρόλα αυτά, απαιτείται η συνέχιση των προσπαθειών για την πλήρη εφαρμογή του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου. Προσωπικά χαρακτηριστικά όπως το φύλο, η εθνικότητα, η ηλικία, ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή οι αναπηρίες συνεχίζουν να αποτρέπουν μερικούς ανθρώπους από την πλήρη αξιοποίηση των ικανοτήτων και των δυνατοτήτων τους. Οι διακρίσεις επηρεάζουν όχι μόνο τις προσωπικές ζωές των ανθρώπων που τις βιώνουν, αλλά και την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη κάθε χώρας.

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας μέσω του πιο πάνω Προγράμματος στοχεύουν στην ενημέρωση των πολιτών, και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού για τα δικαιώματα τους και την ευαισθητοποίηση του κοινού, των επαγγελματιών και των εμπλεκόμενων φορέων σε θέματα ισότητας και διαφορετικότητας. Επίσης στοχεύει στο να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι είναι σημαντικό η διαφορετικότητα και η ισότητα να ενσωματώνονται σε κάθε πολιτική που εφαρμόζεται.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ που έχουν ολοκληρωθεί

ΤίτλοςΔραστηριότητα
Έναρξη του Προγράμματος13 Δεκεμβρίου 2008
Δημοσιογραφική Διάσκεψη
Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κ Αντώνης Βασιλείου, σε δημοσιογραφική διάσκεψη τύπου ανακοίνωσε την έναρξη του Προγράμματος «Διάλογοι»
Παγκόσμια Ημέρα Καταπολέμησης των Διακρίσεων21 Μαρτίου 2008
Διανομή Ενημερωτικού υλικού και πληροφοριών
Στα κεντρικά σημεία των πόλεων της Κύπρου, Λειτουργοί του Γραφείου Ευημερίας διένειμαν ενημερωτικό υλικό και πληροφορίες στους πολίτες.
Στην Πλατεία Ελευθερίας η ημέρα αυτή γιορτάστηκε με μουσική από το συγκρότημα TAT-TNABAR-Ethic Croup. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο, που αφορούν την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις ευρωπαϊκές οδηγίες 2000/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ και τη συμπερίληψη τους στην κυπριακή νομοθεσία27 Μαρτίου 2008
Συνέδριο
Δημοσιογραφική Εστία
Το Συνέδριο τίμησε με την παρουσία της η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Σωτηρούλα Χαραλάμπους. Στις δύο εκδηλώσεις παρέστηκε η κα Brigitte Degen, Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο, που αφορούν την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη διαφορετικότητα, τις διακρίσεις και την ισότητα26 Μαρτίου 2008
Σεμινάριο
ΣΠΕ Αγίας Φύλας, Λεμεσός
Παρέστηκε η κα Brigitte Degen, Εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ίσων Ευκαιριών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Δραστηριότητες σε εθνικό επίπεδο, που αφορούν την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη διαφορετικότητα, τις διακρίσεις και την ισότητα στα πλαίσια της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής28 Μαΐου 2008
Σεμινάριο
Sandy Beach Hotel, Λάρνακα
Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου συζητήθηκε και αναλύθηκε η Οδηγία 2000/43/ΕΚ και θέματα που αφορούν την καταπολέμηση των διακρίσεων στα πλαίσια της φυλετικής ή εθνικής καταγωγής.
Διεθνής Έκθεση23 – 31 Μαΐου 2008
Διανομή Ενημερωτικού υλικού και πληροφοριών
Διανομή Ενημερωτικού ΥλικούΗ Αστυνομία Κύπρου – Αστυνομικοί της Γειτονιάς – Διανέμουν και θα διανέμουν κατά τη διάρκεια του έτους 2008, ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με το Πρόγραμμα
Δημιουργία ΙστοσελίδαςΠερισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα www.mlsi.gov.cy/sws
ΠαραμύθιΜάιος 2008
Διαγωνισμός συγγραφής παιδικού παραμυθιού
Οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας εκπόνησαν διαγωνισμό συγγραφής παιδικού παραμυθιού. Σκοπός του παραμυθιού είναι η ευαισθητοποίηση, η ενημέρωση για το τι σημαίνει διακρίσεις, η οποίες αφορούν το φύλο, την εθνικότητα, τη θρησκεία, τις ειδικές ανάγκες, την ηλικία και το σεξουαλικό προσανατολισμό άλλα και το δικαίωμα στη ίση μεταχείριση. Ο διαγωνισμός λήγει τον Αύγουστο 2008 και το πρώτο βραβείο είναι ένα αεροπορικό εισιτήριο για Βρυξέλλες.
Ενημερωτικό ΈντυποΜε τη λήξη κάθε δραστηριότητας γίνεται ετοιμασία και έκδοση ενημερωτικού εντύπου.