Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας


Οικογένειας και Παιδιού > Υιοθεσία / Διακρατική Υιοθεσία
Οικογένειας και Παιδιού

Υιοθεσία / Διακρατική Υιοθεσία - Υποβολή αίτησης
Ποια/ος μπορεί να υποβάλει αίτηση για υιοθεσία:

(1) Η αίτηση υιοθεσίας υποβάλλεται από πρόσωπο ή πρόσωπα, εφόσον:

(α) Ένα απ' αυτά είναι μόνιμος κάτοικος της Δημοκρατίας ή κατά τα αμέσως πριν από την υποβολή της αιτήσεως δύο χρόνια είχε τη διαμονή του στη Δημοκρατία και εφόσον ο υιοθετούμενος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υιοθεσίας έχει τη διαμονή του στη Δημοκρατία:

Νοείται ότι υιοθετούμενος, ο οποίος υιοθετήθηκε ή υιοθετείται από πρόσωπο ή πρόσωπα που αναφέρονται πιο πάνω, έπειτα από δικαστική διαδικασία του εξωτερικού θεωρείται για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου ότι διαμένει στη Δημοκρατία·

(β) ο ένας τουλάχιστον από τους αιτητές έχει συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας του και το Δικαστήριο κρίνει ότι λαμβανομένων υπόψη των ηλικιών τόσο του υιοθετούντος όσο και του υιοθετουμένου, αντίστοιχα, η υιοθεσία δε συνεπάγεται κινδύνους για τον υιοθετούμενο και είναι γενικώς προς το συμφέρον του υιοθετουμένου· οι περιορισμοί όσον αφορά τη διαφορά ηλικίας μεταξύ υιοθετούντος και υιοθετουμένου δεν ισχύουν αν πρόκειται για υιοθεσία τέκνου του ή τέκνου της συζύγου του αιτητή· ή

(γ) ένας από τους αιτητές έχει συμπληρώσει το εικοστό πρώτο έτος της ηλικίας του και είναι συγγενής του υιοθετουμένου:

Οι πρόνοιες των σημείων (β) και (γ) πιο πάνω δεν εφαρμόζονται σε περίπτωση που η αίτηση υιοθεσίας υποβάλλεται από τον πατέρα ή τη μητέρα του υιοθετουμένου.
(2) Αίτηση για υιοθεσία υποβάλλουν από κοινού οι δύο σύζυγοι, κατά προτίμηση ακόμα και στην περίπτωση που πρόκειται για υιοθεσία φυσικού παιδιού ενός από αυτούς. Διάταγμα υιοθεσίας μπορεί να εκδοθεί και έπειτα από αίτηση ενός μόνο προσώπου που δεν είναι έγγαμο, αν το Δικαστήριο ικανοποιηθεί ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι.


Ποια Πιστοποιητικά Πρέπει να Υποβάλω:

Η αίτηση για υιοθεσία για παιδί που διαμένει μόνιμα στην Κύπρο, πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

  • πρωτότυπα ιατρικά πιστοποιητικά υγείας
  • πρωτότυπο πιστοποιητικό λευκού ποινικού μητρώου
  • πρωτότυπο πιστοποιητικό από την Αστυνομία σύμφωνα με το άρθρο 22(6) του περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας Νόμου Ν.91(Ι)/2014, Άρθρο 22(6).

Για Διακρατικές υιοθεσίες, τα πιστοποιητικά που θα ζητηθούν εναπόκεινται στην Κεντρική Αρχή του κράτους στο οποίο διαμένει το προς υιοθεσία πρόσωπο.


Ποια είναι τα Τέλη & Πώς Πληρώνω:

Δεν εφαρμόζονται τέλη.


Παρακαλώ κάντε κλικ εδώ για να εκτυπώσετε το έγγραφο.
Εκτύπωση