ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Διμερείς Συμβάσεις


Η συνομολόγηση διμερών ή και πολυμερών συμβάσεων μεταξύ των χωρών στον τομέα της Κοινωνικής Ασφάλειας προέρχεται από την ανάγκη της κοινωνικής προστασίας σε ότι αφορά τα ασφαλιστικά δικαιώματα σε παροχές, των εργαζομένων που διακινούνται από την μιά χώρα στην άλλη.

Σκοπός γενικά των Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας που συνομολογούνται μεταξύ των διαφόρων χωρών είναι ο συντονισμός των συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ των συμβαλλομένων χωρών, ούτως ώστε να κατοχυρώνονται οι πιο κάτω βασικές αρχές.
 • Ίση Μεταχείριση: Οι πολίτες του ενός συμβαλλόμενου κράτους που ζουν και εργάζονται στην επικράτεια του άλλου συμβαλλόμενου κράτους να έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις όπως οι πολίτες του κράτους αυτού.
 • Εφαρμοστέα Νομοθεσία: Oι εργαζόμενοι θα υπάγονται στο σύστημα Κοινωνικών Ασφαλίσεων της χώρας στην οποία εργάζονται για να μην είναι από τη μιά υπόχρεοι να πληρώνουν ταυτόχρονα εισφορές στα συστήματα Κοινωνικών Ασφαλίσεων δύο συμβαλλομένων χωρών και από την άλλη για να αποφεύγεται ο κίνδυνος για μη υπαγωγή τους σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό σύστημα.
 • Συνυπολογισμός Περιόδων Ασφάλισης: Όπου η νομοθεσία του ενός συμβαλλόμενου Κράτους προüποθέτει για τη θεμελίωση δικαιώματος παροχής σε χρήμα και σε είδος, τη συμπλήρωση περιόδων ασφάλισης ή διαμονής, τότε συνυπολογίζονται και οι περίοδοι ασφάλισης ή διαμονής που πραγματοποιήθηκαν στο άλλο συμβαλλόμενο Κράτος.
 • Εξαγωγή Παροχών: Συντάξεις που οφείλονται από το Σχέδιο Κοινωνικής Ασφάλειας του ενός συμβαλλόμενου Κράτους καταβάλλονται στο δικαιούχο και στην περίπτωση που αυτός διαμένει στο άλλο συμβαλλόμενο Κράτος ή και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, εφόσον τούτο προβλέπεται από την εσωτερική νομοθεσία του Κράτους αυτού.


Η Κύπρος έχει συνομολογήσει Διμερείς Συμβάσεις Κοινωνικής Ασφάλειας με το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελλάδα, την Αίγυπτο, τον Καναδά, το Κεμπέκ, την Αυστραλία, την Αυστρία, τη Σλοβακία, την Ελβετία, την Τσεχία, την Ολλανδία, την Βουλγαρία τη Σερβία και τη Συρία. Σημειώνεται ότι οι Διμερείς Συμβάσεις που έχει υπογράψει η Κύπρος με χώρες της Ε.Ε. έχουν αντικατασταθεί από τους Κανονισμούς 883/04 και 987/09, οι οποίοι συντονίζουν τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης των κρατών μελών. • Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Κύπρου και Αιγύπτου
 • Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Κύπρου και Αυστραλίας
 • Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Κύπρου και Αυστρίας
 • Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Κύπρου και Ελβετίας
 • Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας
 • Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Κύπρου και Καναδά
 • Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Κύπρου και Κεμπέκ
 • Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Κύπρου και Ολλανδίας
 • Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Κύπρου και Σερβίας
 • Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Κύπρου και Σλοβακίας
 • Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Κύπρου και Συρίας
 • Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ Κύπρου και Τσεχίας
 • Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ηνωμένου Βασιλείου της Μεγάλης Βρεττανίας και της Βορείου Ιρλανδίας

 • © 2011 - 2020 Κυπριακή Δημοκρατία,
  Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων,
  Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων