Κυπριακή Δημοκρατία
Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων