Έμβλημα Κυπριακής Δημοκρατίας
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Βρίσκεστε στη σελίδα: Αρχική Σελίδα Δημόσιες Διαβουλεύσεις Ευρωπαϊκή Ένωση

Ευρωπαϊκή Ένωση


To Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει αρμοδιότητα για τους τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σχετίζονται με:
· την κοινωνική πολιτική και απασχόληση,
· την ασφάλεια και υγεία στην εργασία,
· τους όρους και συνθήκες απασχόλησης
· την εξάλειψη των διακρίσεων στο πεδίο της απασχόλησης και κατάρτισης
· την εξάλειψη των διακρίσεων σε βάρος των ατόμων με αναπηρία
· περιβάλλον (ακτινοπροστασία, πυρηνική ασφάλεια, βιομηχανική ρύπανση και ποιότητα αέρα)
· ελεύθερη διακίνηση προϊόντων (χημικές και επικίνδυνες ουσίες)

Στρατηγική Ευρώπη 2020

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm

Το Υπουργείο έχει μεγάλη εμπλοκή στην Στρατηγική Ευρώπη 2020 (η οποία αντικατέστησε την Στρατηγική της Λισαβόνας) που εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μάρτιο 2010 με στόχο την έξοδο από την κρίση και την προετοιμασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επόμενη δεκαετία.

Ειδικότερα, το Υπουργείο έχει αρμοδιότητα για δύο από τους πέντε πρωταρχικούς στόχους που έχει θέσει η Στρατηγική σε επίπεδο ΕΕ οι οποίοι σχετίζονται με την απασχόληση και τη φτώχεια:

· Το 75 % του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών θα πρέπει να εργάζεται.
· Μείωση κατά 20 εκατομμύρια των ατόμων που διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες εμβληματικές πρωτοβουλίες:


· Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας – δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τον εκσυγχρονισμό των αγορών εργασίας, με επιδίωξη την άνοδο των επιπέδων απασχόλησης και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των κοινωνικών μοντέλων.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=el&catId=958


· Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας – διασφάλιση της οικονομικής, κοινωνικής και γεωγραφικής συνοχής, με την παροχή συνδρομής σε φτωχά και κοινωνικώς αποκλεισμένα άτομα, έτσι ώστε να μπορούν να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=961&langId=el


Τα Κράτη Μέλη υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εθνικά Μεταρρυθμιστικά Προγράμματα τα οποία μετασχηματίζουν στους στόχους που έχουν τεθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο σε εθνικούς στόχους και δράσεις. Το γενικό συντονισμό για το Εθνικό Μεταρρυθμιστικό Πρόγραμμα της Κύπρου έχει το Γραφείο Προγραμματισμού. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχει αναλάβει το μέρος του Εθνικού μας Προγράμματος που αφορά στην απασχόληση και τη φτώχεια.


Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού


Η Κύπρος από την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετέχει στη διαδικασία της Ανοικτής Μεθόδου Συντονισμού. Η εν λόγω μέθοδος επιτρέπει τον καθορισμό κοινών στόχων και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ κρατών μελών στους τομείς της κοινωνικής ενσωμάτωσης, των συνταξιοδοτικών συστημάτων και της υγείας και της μακροχρόνιας φροντίδας. Συγκεκριμένα, η Ανοικτή Μέθοδος Συντονισμού περιλαμβάνει τον καθορισμό κοινών γενικών στόχων και την εκπόνηση εθνικών σχεδίων δράσης και εκθέσεων που σκιαγραφούν τις πολιτικές τις οποίες τα κράτη μέλη προτίθενται να υλοποιήσουν για να επιτύχουν τους κοινούς στόχους.


Συμμετοχή στο Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας
και Καταναλωτών»


Το Συμβούλιο Απασχόλησης, Κοινωνικής Πολιτικής, Υγείας και Καταναλωτών (EPSCO) απαρτίζεται από τους Υπουργούς Απασχόλησης και Εργασίας, Κοινωνικής Πρόνοιας, Προστασίας των Καταναλωτών, Υγείας, και Ισότητας Ευκαιριών, συνέρχεται δε τέσσερις περίπου φορές το χρόνο.

Το Συμβούλιο αποφασίζει κατά το πλείστον με ειδική πλειοψηφία σε συναπόφαση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θεσπίζοντας ευρωπαϊκούς κανόνες για την εναρμόνιση ή το συντονισμό των εθνικών νομοθεσιών σε θέματα που αφορούν ιδίως τις συνθήκες εργασίας (υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, κοινωνική ασφάλιση, συμμετοχή των εργαζομένων στη ζωή των επιχειρήσεων), την ενίσχυση των εθνικών πολιτικών πρόληψης των ασθενειών και καταπολέμησης των μεγάλων πληγών στον τομέα της υγείας, και την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών.

Για τον τομέα απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής του Συμβουλίου, την Κύπρο εκπροσωπεί στο Συμβούλιο ο/η εκάστοτε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.


Συμμετοχή σε Επιτροπές και Διοικητικά Συμβούλια


Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων μετέχει, σε πολλές Επιτροπές και Διοικητικά Συμβούλια Οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα της αρμοδιότητας του. Οι σημαντικότερες από αυτές τις Επιτροπές/Διοικητικά Συμβούλια είναι:
· Επιτροπή Απασχόλησης
· Επιτροπή Κοινωνικής Προστασίας
· Επιτροπή Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου
· Συμβουλευτική και Διοικητική Επιτροπή για την Κοινωνική Ασφάλιση των Διακινούμενων Εργαζομένων
· Συμβουλευτική και Τεχνική Επιτροπή για την Ελεύθερη Διακίνηση των Εργαζομένων
· Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
· Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος για την Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης και Εργασίας
· Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
· Διοικητικό Συμβούλιο του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης


No documents found


Στρατηγική για την Κοινωνική Πολιτική 2022-2027

Μέτρα στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ ΓΙΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΌ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ

Επίδομα Τέκνου και Επίδομα Μονογονεϊκής Οικογένειας

ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ

Κορωνοϊός

Έντυπα / Αιτήσεις

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
KAI ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

Εργατικές Διαφορές/Μεσολάβηση

Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Cyprus Flight Pass

EURES

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΕΡΑ ΤΩΡΑ

Επιτροπή Ισότητας των Φύλων

Like us on Facebook

ILO

Ασφαλές Διαδίκτυο