ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Συμβούλια / Επιτροπές


Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων συνεργάζεται με τους Κοινωνικούς Εταίρους άλλες Κυβερνητικές Υπηρεσίες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς στο πλαίσιο Επιτροπών/Συμβουλίων που λειτουργούν σχεδόν σε όλους τους τομείς αρμοδιότητας του, είτε με βάση νομοθεσία είτε με βάση διοικητικές διευθετήσεις.

Hide details for [<span class="simpletitle"><b>]Επιτροπές/Συμβούλια που λειτουργούν δυνάμΕπιτροπές/Συμβούλια που λειτουργούν δυνάμει νομοθεσίας
Τεχνική Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος
Διαχειριστική Επιτροπή του Ειδικού Ταμείου του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκατάστασης Ατόμων με Αναπηρία
Επιτροπή περί Ίσης Μεταχείρισης Ανδρών και Γυναικών στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση
Διοικητικό Συμβούλιο του Κεντρικού Ταμείου Αδειών
Επιτροπή Όρων Υπηρεσίας στα Ξενοδοχεία
Συμβουλευτικό Σώμα Ηλικιωμένων
Συμβούλιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κεντρικό Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας στα Μεταλλεία
Διοικητικό Συμβούλιο Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου Κύπρου
Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερημένων Ατόμων
Συμβούλιο του Ταμείου για την Προστασία των Δικαιωμάτων των Εργοδοτουμένων σε περίπτωση Αφερεγγυότητας του Εργοδότη
Συμβούλιο Μαθητείας
Εργατικά Λιμενικά Συμβούλια
Επιτροπή Όρων Υπηρεσίας Κέντρων Αναψυχής
Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια
Συμβούλιο του Ταμείου για Πλεονάζον Προσωπικό
Hide details for [<span class="simpletitle"><b>]Επιτροπές/Συμβούλια που λειτουργούν με βάσΕπιτροπές/Συμβούλια που λειτουργούν με βάση διοικητικές διευθετήσεις
Συμβουλευτικές Επιτροπές των Επαρχιακών Γραφείων Εργασίας
Κεντρική Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Επαγγελματικής Αποκαταστάσεως Αναπήρων
Διοικητικό Συμβούλιο του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου Κύπρου (ΑΞΙΚ)
Επιτροπή για την Οικογένεια
Hide details for [<span class="simpletitle"><b>]Σώματα, Συμβούλια και Επιτροπές των οποίων Σώματα, Συμβούλια και Επιτροπές των οποίων προεδρεύει ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Εθνική Επιτροπή Απασχόλησης (ΕΕπΑ)
Συμβούλιο Παραγωγικότητας
Συμβουλευτικό Σώμα Καθορισμού Πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Ανώτατο Σώμα Πολιτικής για θέματα Ηλικιωμένων
Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα
Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας
Παγκύπριο Συμβούλιο για Άτομα με Αναπηρίες
Συντονιστικό Σώμα Ηλικιωμένων
_______________________________________________
© 2010 - 2018 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων