ΕκτύπωσηΕκτύπωση Κλείσιμο Κλείσιμο

Κυπριακή Δημοκρατία
Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου


Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο είναι ένα από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στόχο έχουν την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Το ΕΚΤ είναι το κύριο όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τη βελτίωση της αγοράς εργασίας. Συνδράμει ουσιαστικά στην κάλυψη των αναγκών που αφορούν την κατάρτιση και απασχόληση των Ευρωπαίων πολιτών σε όλη την Ευρωπαϊκή εκστρατεία. Ειδικότερα το ΕΚΤ συμβάλλει στις δράσεις που υλοποιούνται κατ΄ εφαρμογήν της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση και των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση.

Η Στρατηγική και ο Προϋπολογισμός του ΕΚΤ είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης και αποφάσεων των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη βάση αυτή, σχεδιάζονται επταετή Επιχειρησιακά Προγράμματα από τα κράτη – μέλη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα καθορίζουν τις προτεραιότητες για παρέμβαση του ΕΚΤ και υλοποιούνται από οργανισμούς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. Αναλυτικότερα, στους οργανισμούς αυτούς συμπεριλαμβάνονται εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, ιδρύματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ), καθώς και κοινωνικού εταίροι.

§ Χρηματοδότηση από το ΕΚΤ

Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (Μονάδα ΕΚΤ)

Η Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ασκεί το ρόλο του Ενδιάμεσου Φορέα (ΕΦ) για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» 2007-2013. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» στοχεύει στη συνεχή βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού, στην αύξηση της προσαρμοστικότητας του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, στην προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ατόμων στην αγορά εργασίας και στην ενίσχυση της κοινωνικής ενσωμάτωσης. Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται σε προκαθορισμένο ποσοστό 70% και 85%, ανάλογα με τον Άξονα Προτεραιότητας, από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και κατά το υπόλοιπο από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Τα καθήκοντα της Μονάδας ΕΚΤ αφορούν τη διαχείριση, παρακολούθηση και έλεγχο της υλοποίησης του Προγράμματος. Απώτερος σκοπός της Μονάδας είναι η έγκυρη και έγκαιρη παρακολούθηση του οικονομικού και φυσικού αντικειμένου των έργων που υλοποιούνται στo πλαίσιο του πιο πάνω Προγράμματος (σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή), έτσι ώστε να επιτευχθεί η απορρόφηση των κονδυλίων και να αποφευχθεί ο κίνδυνος απώλειας τους.
Παράλληλα, η Μονάδα ΕΚΤ είναι αρμόδια για τη διαχείριση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) στην Κύπρο. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίησης παρέχει στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται λόγω μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών που οφείλονται στην παγκοσμιοποίηση και προκαλούν σοβαρό ανεπιθύμητο αντίκτυπο στην οικονομία, με στόχο την επανένταξή τους στην απασχόληση.

Επίσης, η Μονάδα ΕΚΤ, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου (αρ. απόφ. 68.477 και ημερ. 4/3/2009) έχει οριστεί ως ο Εθνικός Εκτελεστικός Φορέας για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Έτους 2010 για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού και τη διαχείριση της χρηματοδότησης του έτους. Βασικότεροι στόχοι του Ευρωπαϊκού Έτους 2010 είναι η αναγνώριση των δικαιωμάτων των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, η περαιτέρω εμπλοκή των ατόμων και της κοινωνίας στις προσπάθειες για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και η προώθηση μιας πιο συνεκτικής κοινωνίας.


Επιπλέον, με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ημερομηνίας 7/7/2010, η Μονάδα ΕΚΤ έχει οριστεί και ως ο Εθνικός Συντονιστικός Φορέας για το Ευρωπαϊκό Έτος 2011, για τον Εθελοντισμό. Οι στόχοι του Έτους 2011, σύμφωνα με Απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης [2010/37/ΕΚ-27.11.2009] συνίστανται στη δημιουργία περιβάλλοντος κατάλληλου για τον εθελοντισμό στην ΕΕ, στην ενίσχυση των διοργανωτών εθελοντικών δραστηριοτήτων για βελτίωση της ποιότητας των εθελοντικών δραστηριοτήτων, στην αναγνώριση των εθελοντικών δραστηριοτήτων και στην ευαισθητοποίηση όσον αφορά την αξία και τη σημασία του εθελοντισμού.
Για την εκπόνηση του Εθνικού Προγράμματος, η Μονάδα ΕΚΤ, ως ο Εθνικός Συντονιστικός Φορέας, έχει ως αρμοδιότητα τη διαβούλευση και στενή συνεργασία με ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των Οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.

Τέλος, η Μονάδα ΕΚΤ έχει αναλάβει το ρόλο του συντονιστή για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο με θέμα τη Νεανική Απασχολησιμότητα. Το Δίκτυο αυτό έχει ως στόχους τη δικτύωση αρμοδίων εθνικών και ευρωπαϊκών φορέων, την ανταλλαγή πληροφοριών, γνώσεων και καινοτόμων προσεγγίσεων για τα θέματα που αφορούν την απασχόληση των νέων, την διάχυση καλών πρακτικών και τη διατύπωση προτάσεων όσον αφορά εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές και πρακτικές στο πεδίο της απασχόλησης των νέων.


No documents found

_______________________________________________
© 2010 - 2019 Κυπριακή Δημοκρατία,
Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων